Archiwum Łódzkiego Teatru

  • “Jerzy Neugebauer w Teatrze Dejmka” reż. Jacek Orłowski

    Film doku­men­tal­ny opo­wia­da­ją­cy o współ­pra­cy wybit­ne­go arty­sty foto­gra­fi­ka Jerze­go Neu­ge­bau­era z reży­se­rem Kazi­mie­rzem Dejmkiem. 

  • Teatr Victoria

    Teatr Vic­to­ria był pierw­szą uda­ną pró­bą ukon­sty­tu­owa­nia się sta­łej pol­skiej sce­ny w Łodzi. Stał się sym­bo­lem speł­nie­nia pomy­słów wie­lu arty­stów, prze­my­słow­ców i zwy­kłych miesz­kań­ców mia­sta. Do cza­su jego powsta­nia Łódź odwie­dza­ły licz­ne zespo­ły teatralne.

  • Teatr w Grand Hotelu

    Teatr w Grand Hote­lu dzie­lił swo­je losy z naj­star­szym łódz­kim hote­lem, wpi­su­jąc się razem z nim w kolo­ryt mia­sta. Grand Hotel był bowiem nie­mym świad­kiem skom­pli­ko­wa­nych dzie­jów, swo­istym współ­twór­cą i uczest­ni­kiem histo­rii Łodzi. Miał tak­że nie­ba­ga­tel­ny wpływ na roz­wój kultury.