Kontakt

SIEDZIBA FUNDACJI:

Insty­tut Teatral­ny im. Mie­czy­sła­wa Hert­za
„Kamie­ni­ca Przy Teatrze”
ul. Więc­kow­skie­go 20/11
90–722 Łódź
biuro@instytuthertza.pl