Wirtualna Galeria Sztuki

Akto­rzy, pra­cow­ni­cy sce­ny, pra­cow­nie, zaple­cze, czy admi­ni­stra­cja bez nich nie ma Teatru. Trze­ba tro­chę cza­su aby to zro­zu­mieć, a jesz­cze wię­cej żeby pojąć jak dzia­ła­ją i współ­pra­cu­ją two­rząc wspól­nie spek­ta­kle. Inspi­ra­cją do powsta­nia por­tre­tów były oso­by zatrud­nio­ne w warsz­ta­tach teatral­nych i histo­rie opo­wia­da­ne w kuli­sach. W maga­zy­nach teatral­nych są prze­cho­wy­wa­ne rekwi­zy­ty, czę­ści deko­ra­cji i kostiu­my, któ­re zosta­ły wyko­na­ne w pra­cow­niach. Pomysł na wyko­rzy­sta­nie tych ele­men­tów do budo­wy pla­nów zdję­cio­wych był zabie­giem for­mal­nym łączą­cym oso­bę wyko­nu­ją­cą i postać pozu­ją­cą do por­tre­tu, pod­kre­śla­jąc zwią­zek i pamięć o wyko­ny­wa­nym rekwi­zy­cie, kostiu­mie czy dekoracji.