Deklaracja dostępności Instytut Teatralny im. Mieczysława Hertza

Insty­tut Teatral­ny im. Mie­czy­sła­wa Hert­za zobo­wią­zu­je się zapew­nić dostęp­ność swo­jej stro­ny inter­ne­to­wej zgod­nie z prze­pi­sa­mi usta­wy z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych pod­mio­tów publicz­nych. Oświad­cze­nie w spra­wie dostęp­no­ści ma zasto­so­wa­nie do stro­ny inter­ne­to­wej Insty­tut Teatral­ny im. Mie­czy­sła­wa Hert­za.

 • Data publi­ka­cji stro­ny inter­ne­to­wej:
 • Data ostat­niej istot­nej aktu­ali­za­cji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Stro­na inter­ne­to­wa jest czę­ścio­wo zgod­na z usta­wą o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych pod­mio­tów publicz­nych z powo­du nie­zgod­no­ści lub wyłą­czeń wymie­nio­nych poniżej.

Treści niedostępne

Treść gra­ficz­na

 • Nie wszyst­kie gra­fi­ki posia­da­ją atry­but alt w języ­ku pol­skim tłu­ma­czą­cym co znaj­du­je się na danej grafice
 • Nie wszyst­kie opi­sy alt nie są dłuż­szy niż 125 znaków
 • Skom­pli­ko­wa­ne gra­fi­ki, info­gra­fi­ka nie posia­da­ją dodat­ko­we­go opisu
 • Gra­fi­ki oraz iko­na są wyko­rzy­sty­wa­na jako but­ton lub link bez opi­su zawie­ra­ją­ce­go cel,
 • Ele­men­ty któ­re lin­ku­ją w to samo miej­sce nie są pogru­po­wa­ne w sekcje,

Mate­ria­ły audio oraz wideo

 • Dla mate­ria­łów audio nie ma stwo­rzo­nej audio deskryp­cja, zawie­ra­ją­cej dia­lo­gi oraz dźwię­ki sły­sza­ne w audio.
 • Dla mate­ria­łów wideo (bez audio) nie ma stwo­rzo­nej audio deskryp­cja opi­su­ją­ca wyda­rze­nia, miej­sca, oso­by oraz obiek­ty poja­wia­ją­ce się w danym wideo.

Mate­ria­ły audio oraz wideo

 • Dla mate­ria­łów wideo (nie trwa­ją­cych na żywo) nie ma trans­kryp­cja lub audio deskrypcja.

Infor­ma­cje i rela­cje pomię­dzy obiektami

 • Nie wszyst­kie stro­ny z tre­ścią mają logicz­nie podzie­lo­ną treść za pomo­cą nagłów­ków HTML
 • Brak znacz­ni­ków ARIA oraz ety­kie­ty do iden­ty­fi­ka­cji obiek­tów na stronie
 • Mogą wystę­po­wać emu­la­cje lin­ków za pomo­cą div, span itp.
 • Mogą wystę­po­wać bia­łe zna­ki (m.in. zbęd­ne spacje)

Odpo­wied­nia kolej­ność elementów

 • Wyłą­cze­nie sty­li CSS może powo­do­wać zmia­nę kolej­no­ści wyświe­tla­nia treść na stronie.

Odpo­wied­nia kolej­ność elementów

 • Ani­ma­cje i ele­men­ty wizu­al­ne mogą nie posia­dać opisu.

Wyko­rzy­sta­nie koloru

 • Pola wyma­ga­ne oraz błę­dy, poza kolo­rem mogą nie posia­dać infor­ma­cji w posta­ci treści.
 • Brak pod­kre­śle­nia dla linków

Kon­tro­la odtwa­rza­nia dźwięku

 • Pli­ki dźwię­ko­we mogą uru­cha­miać się automatycznie.

Kla­wia­tu­ra

 • Nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści mogą nie być z pozio­mu klawiatury.
 • Brak skró­tów klawiszowych
 • Komu­ni­ka­ty czy infor­ma­cje mogą nie być dostęp­ne za pomo­cą klik­nię­cia lub klawiatury.
 • Ele­men­ty aktyw­ne, za pomo­cą kla­wia­tu­ry nie posia­da­ją wyraź­nej obwódki.
 • Pola typu input nie posia­da­ją miga­ją­cej pio­no­wej linii gdy są aktywne

Anu­lo­wa­nie focusa

 • Może wystę­po­wać brak moż­li­wo­ści anu­lo­wa­nia focusa

Rucho­me elementy

 • Mogą wystę­po­wać ele­men­ty auto­ma­tycz­nie się poruszające.
 • Może wystę­po­wać brak moż­li­wo­ści wyłączenia/zatrzymania ele­men­tów rucho­mych na stronie.

Moż­li­wość pominięcia

 • Brak moż­li­wo­ści pomi­nię­cia powta­rza­ją­cych się elementów

Tytu­ły podstron

 • Nie każ­da pod­stro­na może zawie­rać uni­kal­ny tytuł, opi­su­ją­cy ekran oraz zawie­ra­ją­cy się w tagu <title>.

Kolej­ność focusa

 • Może wystę­po­wać zabu­rze­nie kolej­no­ści prze­łą­cza­nia się focu­sa w odpo­wied­niej kolejności

Cel lin­ku

 • Doce­lo­we miej­sce lin­ku może nie być zgod­ne z tek­stem znaj­du­ją­cym się na nim.
 • Brak komen­ta­rzy ARIA do linków.

Anu­lo­wa­nie wskaźnika

 • Mogą wystę­po­wać funk­cje m.in. onmo­use­down, onmo­useup, onclick

Ety­kie­ta w nazwie

 • Nazwa, funk­cja oraz ety­kie­ta dane­go ele­men­tu mogą nie być zgod­ne wzglę­dem siebie

Wali­da­cja, błędy

 • Błę­dy mogą nie być ozna­czo­ne za pomo­cą “aria-inva­lid”.
 • Pola wyma­ga­ne mogą nie być ozna­czo­ne za pomo­cą “aria-requ­ired”
 • Błę­dy mogą nie być łatwe do zauwa­że­nia, iden­ty­fi­ka­cji oraz poprawienia.

Labe­le do instrukcji

 • Opis pola i wyja­śnie­nia mogą nie zawie­rać ozna­cze­nia “aria-descri­bed­by”
 • Opi­sy pól mogą nie znaj­do­wać się nad polami.

Popraw­ność kodu

 • Wystę­pu­ją błę­dy w kodzie CSS oraz HTML

Audio deskryp­cja

 • Brak na stro­nie audio deskrypcji.

Zmia­na roz­mia­ru tekstu

 • Zmia­na wiel­ko­ści tek­stu za pomo­cą przy­bli­że­nia prze­glą­dar­ki lub zmia­ny roz­dziel­czo­ści może powo­do­wać utra­ty tre­ści lub funkcjonalności.
 • Fon­ty są defi­nio­wa­ne za pomo­cą pikseli.

Tekst na grafikach

 • Tekst mogą znaj­do­wać się na grafikach.

Reflow

 • Stro­na może nie być dosto­so­wa­na do zmniej­szo­nej rozdzielczości.

Kon­trast dla ele­men­tów nietekstowych

 • Może wystę­po­wać brak mini­mal­ne­go kon­tra­stu dla ele­men­tów nie­tek­sto­wych interfacu
 • Może wystę­po­wać brak mini­mal­ne­go kon­tra­stu ele­men­tów nie­ak­tyw­nych, zmie­nia­ją­ce się pod wpły­wem naci­sku czy naszego .

Text spa­cing

 • Prze­strzeń mię­dzy linia­mi tek­stu powin­na jest defi­nio­wa­na w px.

Wska­za­nie lub ozna­cze­nie focusem

 • Może wystę­po­wać brak funk­cji focus

Iden­ty­fi­ka­cja miejsca

 • Może wystę­po­wać brak moż­li­wo­ści iden­ty­fi­ka­cji miej­sca, w któ­rym się znajdujemy.

Nagłów­ki i labele

 • Nie wszyst­kie ety­kie­ty i nagłów­ki są jed­no­znacz­ne oraz unikalne.

Focus widocz­ność

 • Może wystę­po­wać brak funk­cji focusa.

Język ele­men­tu

 • Może wystę­po­wać brak atry­bu­tu “lang” okre­śla­ją­cy język.

Spój­ność nawigacji

 • Ele­men­ty posia­da­ją­ce tą samą funk­cjo­nal­ność mogą nie wyglą­dać tożsamo.
 • Menu może nie wyglą­dać toż­sa­mo na wszyst­kich pod­stro­nach, znaj­do­wać się w tym samym porząd­ku oraz w tych samych miejscach.

Spój­ność komponentów

 • Kom­po­nen­ty posia­da­ją­ce tą samą funk­cjo­nal­ność mogą nie wyglą­dać toż­sa­mo w sto­sun­ku do pozo­sta­łych ser­wi­sów, znaj­do­wać się w tym samym porząd­ku oraz w tych samych miejscach.

Błąd w polu input

 • Jeże­li wypeł­nio­ne pole input wywo­łu­je błąd, ist­nie­je moż­li­wość bra­ku wspar­cia w popra­wie­niu błę­dów np. poprzez doda­wa­nie masek w pola, słow­nik popra­wia­ją­cy błę­dy itp. pro­ak­tyw­ność wzglę­dem wypeł­nia­nych pól.

Sta­tus wiadomości

 • Sta­tus lub komu­ni­ka­ty nie posia­da­ją opi­sów za pomo­cą znacz­ni­ków ARIA (live regions lub alerts).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Dekla­ra­cję spo­rzą­dzo­no dnia:
 • Dekla­ra­cję zosta­ła ostat­nio pod­da­na prze­glą­do­wi i aktu­ali­za­cji dnia:

Dekla­ra­cję spo­rzą­dzo­no na pod­sta­wie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za roz­pa­try­wa­nie uwag i wnio­sków odpo­wia­da: Jacek Orłow­ski — Pre­zes zarzą­du.
 • E‑mail: biuro@instytuthertza.pl
 • Tele­fon: 665 722 248

Każ­dy ma prawo:

 • zgło­sić uwa­gi doty­czą­ce dostęp­no­ści cyfro­wej stro­ny lub jej elementu,
 • zgło­sić żąda­nie zapew­nie­nia dostęp­no­ści cyfro­wej stro­ny lub jej elementu,
 • wnio­sko­wać o udo­stęp­nie­nie nie­do­stęp­nej infor­ma­cji w innej alter­na­tyw­nej formie.

Żąda­nie musi zawierać:

 • dane kon­tak­to­we oso­by zgłaszającej,
 • wska­za­nie stro­ny lub ele­men­tu stro­ny, któ­rej doty­czy żądanie,
 • wska­za­nie dogod­nej for­my udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji, jeśli żąda­nie doty­czy udo­stęp­nie­nia w for­mie alter­na­tyw­nej infor­ma­cji niedostępnej.

Roz­pa­trze­nie zgło­sze­nia powin­no nastą­pić nie­zwłocz­nie, naj­póź­niej w cią­gu 7 dni. Jeśli w tym ter­mi­nie zapew­nie­nie dostęp­no­ści albo zapew­nie­nie dostę­pu w alter­na­tyw­nej for­mie nie jest moż­li­we, powin­no nastą­pić naj­da­lej w cią­gu 2 mie­się­cy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na nie­do­trzy­ma­nie tych ter­mi­nów oraz na odmo­wę reali­za­cji żąda­nia moż­na zło­żyć skar­gę do orga­nu nad­zo­ru­ją­ce­go pocz­tą lub dro­gą elek­tro­nicz­ną na adres:

 • Organ nad­zo­ru­ją­cy: Jacek Orłow­ski — Pre­zes zarządu
 • Adres: Insty­tut Teatral­ny im. Mie­czy­sła­wa Hert­za
  „Kamie­ni­ca Przy Teatrze”
  ul. Więc­kow­skie­go 20/11
  90–722 Łódź
 • E‑mail: biuro@instytuthertza.pl
 • Tele­fon: 665 722 248

Skar­gę moż­na zło­żyć rów­nież do Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich.