Historia mówiona teatru w Łodzi

Pamięć o teatrze prze­cho­wu­ją nie tyl­ko zdję­cia czy recen­zje , ale przede wszyst­kim ludzie, któ­rzy two­rzą teatr. Zarów­no reży­se­rzy, akto­rzy, sce­no­gra­fo­wie jak i buta­fo­rzy, kraw­cy czy maszy­ni­ści wszy­scy swo­ją pra­cą i wyobraź­nią stwa­rza­ją ten nie­zwy­kły i tajem­ni­czy świat jakim jest przed­sta­wie­nie teatral­ne. W ich wspo­mnie­niach się­ga­ją­cych nie­kie­dy bar­dzo odle­głych cza­sów powra­ca­ją czę­sto zapo­mnia­ne czy nie­zna­ne zda­rze­nia z życia teatralnego. 

Chce­my wzbo­ga­cać wie­dzę na temat dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go Łodzi gro­ma­dząc w tym miej­scu opo­wie­ści ludzi teatru zwią­za­nych z łódz­ki­mi sce­na­mi zawo­do­wy­mi i studenckimi.