Teatr.www

W dzia­le Teatr www. będzie­my udo­stęp­niać trans­mi­sje inter­ne­to­we przed­sta­wień
pre­zen­to­wych w ramach dzia­łal­no­ści Insty­tu­tu Teatral­ne­go im. Mie­czy­sła­wa Hertza.