Misja

Fun­da­cja Insty­tut Teatral­ny im. Mie­czy­sła­wa Hert­za zosta­ła powo­ła­na przez reży­se­ra i nauczy­cie­la aka­de­mic­kie­go pro­fe­so­ra Aka­de­mii Sztuk Teatral­nych w Kra­ko­wie oraz Szko­ły Fil­mo­wej w Łodzi dr hab. Jac­ka Orłowskiego.

Od począt­ku swo­je­go ist­nie­nia Fun­da­cja współ­pra­cu­je z waż­ny­mi insty­tu­cja­mi kul­tu­ry. Dzię­ki temu w reali­zo­wa­nych przez nią pro­jek­tach uczest­ni­czą wybit­ni arty­ści, bada­cze i peda­go­dzy z Pol­ski i zagranicy.

Inau­gu­ra­cja dzia­ła­nia Fun­da­cji odby­ła się  20 paź­dzier­ni­ka 2016 roku pod patro­na­tem Pre­zy­dent Mia­sta Łodzi i Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Łódz­kie­go. W daw­nej Sali Teatral­nej łódz­kie­go Grand Hote­lu Jacek Orłow­ski przy­go­to­wał czy­ta­nie per­for­ma­tyw­ne dra­ma­tu Mie­czy­sła­wa Hert­za pt. „Anan­ke”, któ­re­go pra­pre­mie­ra mia­ła miej­sce w Teatrze „Vic­to­ria” ( naprze­ciw­ko Grand Hote­lu ) 20 paź­dzier­ni­ka 1903 roku.

MISJA

Fun­da­cja zosta­ła powo­ła­na w celu ochro­ny dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go Łodzi w zakre­sie twór­czo­ści arty­stycz­nej zwią­za­nej z teatrem oraz pro­wa­dze­nia badań inter­dy­scy­pli­nar­nych, skon­cen­tro­wa­nych wokół sze­ro­ko rozu­mia­nej kul­tu­ry, edu­ka­cji  i prak­ty­ki teatralnej.

Dzia­ła­nia Fun­da­cji pro­wa­dzo­ne są w trzech obsza­rach okre­ślo­nych jako: doku­men­ta­cja, edu­ka­cja i kreacja.

„Doku­men­ta­cja” to gro­ma­dze­nie i archi­wi­za­cja wszel­kie­go rodza­ju doku­men­tów i świa­dectw kul­tu­ry mate­rial­nej zwią­za­nych z histo­rią łódz­kich teatrów dramatycznych.

„Edu­ka­cja” obej­mu­je dzia­ła­nia zwią­za­ne z upo­wszech­nia­niem wie­dzy na temat histo­rii łódz­kich teatrów a tak­że pro­mo­cji doko­nań arty­stów i insty­tu­cji teatral­nych zwią­za­nych z tym środowiskiem.

„Kre­acja” to two­rze­nie nowych i ory­gi­nal­nych pro­po­zy­cji arty­stycz­nych, edu­ka­cyj­nych i inte­lek­tu­al­nych otwie­ra­ją­cych nowe hory­zon­ty w kul­tu­rze XXI wieku.

W ramach dzia­ła­nia Fun­da­cji orga­ni­zo­wa­ne są przed­sta­wie­nia teatral­ne, kon­cer­ty, wysta­wy, warsz­ta­ty, pane­le dys­ku­syj­ne oraz semi­na­ria nauko­we. Obok tego pro­wa­dzo­na jest dzia­łal­ność wydaw­ni­cza obej­mu­ją­ca zarów­no publi­ka­cje książ­ko­we jak i audiobooki.

Waż­ną czę­ścią misji reali­zo­wa­nej przez Fun­da­cję jest wspie­ra­nie pro­jek­tów o cha­rak­te­rze arty­stycz­nym i nauko­wym, o nie­pod­wa­żal­nym zna­cze­niu dla roz­wo­ju sztu­ki teatral­nej w Pol­sce i za gra­ni­cą. Rów­nie istot­na jest tro­ska o pamięć i nale­ży­te uho­no­ro­wa­nie osób i insty­tu­cji zasłu­żo­nych dla kul­tu­ry polskiej.

Pierw­szą ini­cja­ty­wą w tym zakre­sie, zakoń­czo­ną powo­dze­niem, było wystą­pie­nie do Woje­wo­dy Łódz­kie­go z proś­bą o upa­mięt­nie­nie zasług patro­na Fun­da­cji Mie­czy­sła­wa Hert­za dla roz­wo­ju Łodzi poprzez nada­nie Jego imie­nia jed­nej z ulic mia­sta. Kolej­ną było skie­ro­wa­nie do Mini­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go wnio­sku o przy­zna­nie Meda­lu Zasłu­żo­ny Kul­tu­rze „Glo­ria Artis” Teatro­wi Nowe­mu im. Kazi­mie­rza Dejm­ka w Łodzi z oka­zji jubi­le­uszu 70 ‑lecia sce­ny. Odzna­cze­nie zosta­ło wrę­czo­ne pod­czas uro­czy­stej pre­mie­ry w Teatrze Nowym im. Kazi­mie­rza Dejm­ka w 2019 roku.

MAT ( Mistrzowska Akademia Teatralna )

17 lute­go 2020 roku w Teatrze Nowym im. K. Dejm­ka odby­ła się inau­gu­ra­cja  autor­skie­go pro­jek­tu dr hab. Jac­ka Orłow­skie­go pt. „Mistrzow­ska Aka­de­mia Teatral­na. Mię­dzy­na­ro­do­we Forum Nowych Prak­tyk Edu­ka­cyj­nych i Teatral­nych”, któ­ry jest reali­zo­wa­ny przez Insty­tut Teatral­ny im. Mie­czy­sła­wa Hert­za we współ­pra­cy z part­ne­ra­mi z Pol­ski i zagranicy.

MAT jest prze­strze­nią spo­tka­nia i dia­lo­gu wie­lu tra­dy­cji obec­nych w prak­ty­ce edu­ka­cyj­nej i arty­stycz­nej w kra­ju i za gra­ni­cą. Kon­fron­ta­cja odmien­nych sty­lów myśle­nia i form edu­ka­cji ma być dro­gą do poszu­ki­wa­nia ory­gi­nal­nych i nowa­tor­skich metod kształ­ce­nia odpo­wia­da­ją­cych na potrze­by adep­tów sztu­ki w XXI wieku