Wesprzyj nas

Jeże­li uwa­ża­cie Pań­stwo, że nasze idee powin­ny być roz­wi­ja­ne dla dobra kul­tu­ry lokal­nej i glo­bal­nej zachę­ca­my Was do aktyw­no­ści na rzecz podej­mo­wa­nych przez nas ini­cja­tyw. Może­cie nas wspie­rać nie tyl­ko mate­rial­nie. Rów­nie waż­ne jest Wasze zain­te­re­so­wa­nie naszą pra­cą i wspie­ra­nie nas na dro­dze dosko­na­le­nia naszych działań.

Nr kon­ta: mBank 52 1140 2004 0000 3802 7641 9256