Zarząd Fundacji

Pre­zes Zarządu
Jacek Orłow­ski

Czło­nek Zarządu
Mał­go­rza­ta Gaduła-Zawratyńska

Czło­nek Zarządu
Grze­gorz Nowak

Statut fundacji

Sprawozdanie