MONOVID-19

TEATR WOBEC PANDEMII / MONODRAMY CHORWACKIE W PRZEKŁADZIE NA JĘZYK POLSKI

MONOVID-19 jest pro­jek­tem reali­zo­wa­nym wspól­nie przez por­tal inter­ne­to­wy Drame.hr, SPID (Zwią­zek Sce­na­rzy­stów i Pisa­rzy Utwo­rów Sce­nicz­nych) i cza­so­pi­smo „Kaza­li­šte” („Teatr”) wyda­wa­ne przez Chor­wac­kie Cen­trum ITI. Koor­dy­na­to­rzy – Ivor Mar­ti­nić i Jele­na Kova­čić zapro­si­li do współ­pra­cy 19 chor­wac­kich auto­rów i autorek.

Dowiedz się więcej

    Warto przeczytać

  • 15031931

    „Ulica” Elmera Rice’a w Teatrze Miejskim w Łodzi

  • 2

    “Porwanie Sabinek” z Józefem Węgrzynem w Teatrze “Osa”