15031931

„Ulica” Elmera Rice’a w Teatrze Miejskim w Łodzi

Teatr Miej­ski w Łodzi w sezo­nie 1930/1931 pro­wa­dzo­ny był (wraz z Teatrem Popu­lar­nym i Kame­ral­nym) przez Zrze­sze­nie Teatrów Miej­skich w Łodzi, któ­re­mu od mar­ca 1931 roku prze­wod­ni­czył Tade­usz Krot­ke. Naj­wy­żej oce­nio­ną sztu­ką wysta­wia­ną  w cza­sie zarzą­du Zrze­sze­nia była „Uli­ca” Elme­ra Rice­’a w reży­se­rii Sta­ni­sła­wy Perza­now­skiej (pre­mie­ra 7 mar­ca 1931 roku)¹.

Recen­zent Kurie­ra Łódz­kie­go pisał:

“…Ope­ru­jąc oszczęd­ny­mi środ­ka­mi (treść „Uli­cy” nie zary­so­wu­je się wyraź­nie, autor ogra­ni­cza akcję nie­mal do luź­nych “scen”) stwo­rzył jed­nak Rice sztu­kę zaj­mu­ją­cą, prze­ma­wia­ją­cą do widza już cho­ciaż­by  — egzo­ty­zmem — śro­do­wi­ska. Dosko­na­ła pod każ­dym wzglę­dem prze­my­śla­na i wycy­ze­lo­wa­na reży­se­ria p. Perza­now­skiej stwo­rzy­ła z  niej wido­wi­sko bez­względ­nie nie­prze­cięt­ne. Mistrz Jaracz uświet­nił ją jako Frank Moran. Poka­zał — czyż nale­ża­ło się spo­dzie­wać ina­czej? — głę­bię, siłę prze­ży­cia i praw­dę psy­cho­lo­gicz­ną, pory­wa­ją­cą i wstrzą­sa­ją­cą, jak każ­de two­rzy­wo wiel­kiej sztu­ki…(…) Całe wido­wi­sko nale­ży bez­sprzecz­nie zali­czyć do naj­bar­dziej uda­nych,  naj­cie­kaw­szych jakie w bie­żą­cym sezo­nie widzie­li­śmy w Łodzi. Świad­czy­ło o tym rów­nież zasłu­żo­ne gorą­ce przy­ję­cie przez publicz­ność premierową“².

 

Skan: Łódź w ilu­stra­cji. Doda­tek nie­dziel­ny do “Kurie­ra Łódz­kie­go” nr 11 z dnia 15 mar­ca 1931 roku (zbio­ry prywatne)

Przy­pi­sy:

  1. Kro­ni­ka teatru łódz­kie­go 1888–1988 (Anna Kuli­gow­ska, Mał­go­rza­ta Ley­ko, Mar­ta Kowal­ska oraz Elż­bie­ta Kołdrzak)(w) Sto lat sta­łej sce­ny pol­skiej w Łodzi 1888–1988 pod red. Anny Kuli­gow­skiej. Łódź 1993,  s. 303 .    Teatr Miej­ski w Łodzi 1918–1931 (Kazi­mierz A. Lew­kow­ski) (w) Teatr przy uli­cy Cegiel­nia­nej. Szki­ce z dzie­jów sce­ny łódz­kiej 1844–1978, pod red. Sta­ni­sła­wa Kaszyń­skie­go. Łódź 1980, s.156.
  2. Kurier Łódz­ki nr 68 z 1931 roku

 

  (ToP)

    Warto przeczytać

  • 15031931

    „Ulica” Elmera Rice’a w Teatrze Miejskim w Łodzi

  • 2

    “Porwanie Sabinek” z Józefem Węgrzynem w Teatrze “Osa”