Blog: Historia

15031931
Opublikowano: 20/01/2021

„Ulica” Elmera Rice’a w Teatrze Miejskim w Łodzi

Teatr Miej­ski w Łodzi w sezo­nie 1930/1931 pro­wa­dzo­ny był (wraz z Teatrem Popu­lar­nym i Kame­ral­nym) przez Zrze­sze­nie Teatrów Miej­skich w Łodzi, któ­re­mu od mar­ca 1931 roku prze­wod­ni­czył Tade­usz Krot­ke. Najwyżej…

2
Opublikowano: 21/04/2020

“Porwanie Sabinek” z Józefem Węgrzynem w Teatrze “Osa”

  13 mar­ca 2020 roku minę­ła 136 rocz­ni­ca uro­dzin Józe­fa Węgrzy­na. Zawo­do­we losy jed­ne­go z naj­słyn­niej­szych pol­skich akto­rów  teatral­nych i fil­mo­wych okre­su przed­wo­jen­ne­go  splo­tły się  w schył­ko­wym okre­sie karie­ry z…