Wernisaz 7 15pm foto Greg Noo Wak 9

Wystawa pt. ” 7.15 p.m.”

30 czerw­ca 2017 o godz. 19.15 w Gale­rii Grand Hote­lu zosta­ła otwar­ta wysta­wa pt. ” 7.15 p.m.” przy­go­to­wa­na przez stu­den­ta teatro­lo­gii Wik­to­ra Mora­czew­skie­go pod opie­ką arty­stycz­ną Gre­ga Noo Waka pre­zen­tu­ją­ca foto­gra­fie jego autorstwa.

Wysta­wa była czę­ścią pra­cy licen­cjac­kiej Wik­to­ra Mora­czew­skie­go napi­sa­nej pod opie­ką prof. Mał­go­rza­ty Ley­ko, a poświę­co­nej histo­rii teatru w Grand Hotelu.


Autor zdjęć: Greg Noo Wak

    Warto przeczytać

  • 15031931

    „Ulica” Elmera Rice’a w Teatrze Miejskim w Łodzi

  • 2

    “Porwanie Sabinek” z Józefem Węgrzynem w Teatrze “Osa”