PLAKAT W kregu ANANKE Internet min

Wernisaż wystawy pt. „Mieczysław Hertz / W kręgu Ananke”

20 paź­dzier­ni­ka 2017 r.  o godz. 19.15. w Gale­rii 7.15 w Hote­lu Grand w Łodzi odbył się  wer­ni­saż wysta­wy pt. „ Mie­czy­sław Hertz / W krę­gu Ananke”.

Tema­tem wysta­wy była postać Mie­czy­sła­wa Hert­za wybit­ne­go dzia­ła­cza samo­rzą­do­we­go i aktyw­ne­go uczest­ni­ka wie­lu waż­nych  ini­cja­tyw oby­wa­tel­skich miesz­ka­ją­ce­go w Łodzi w latach 1892 – 1939 .  O jego ide­ach i dzia­ła­niach opo­wie­dzie­li pod­czas dys­ku­sji pane­lo­wej zapro­sze­ni goście: Anna Olszew­ska ( pra­wnucz­ka M. Hert­za i badacz­ka dzie­jów rodzi­ny Hert­zów ), Jacek Kusiń­ski ( wydaw­ca pierw­szej powo­jen­nej edy­cji książ­ki M. Hert­za – „ Łódź w cza­sie Wiel­kiej Woj­ny” w tomie pt. „ Bez­bron­ne mia­sto”), prof. Jacek Orłow­ski ( reży­ser czy­ta­nia per­for­ma­tyw­ne­go dra­ma­tu „Anan­ke” w Hote­lu Grand , nauczy­ciel aka­de­mic­ki zwią­za­ny z Aka­de­mią Sztuk Teatral­nych w Kra­ko­wie i Szko­łą Fil­mo­wą w Łodzi ) i Paweł Spoden­kie­wicz  (socjo­log , pisarz, autor wstę­pu do „Bez­bron­ne­go miasta”).

Głów­ną czę­ścią wysta­wy była eks­po­zy­cja foto­gra­fii Ger­ga Noo Waka z czy­ta­nia par­for­ma­tyw­ne­go dra­ma­tu Mie­czy­sła­wa Hert­za pt. „Anan­ke”, któ­re odby­ło się 20 paź­dzier­ni­ka 2016 roku w nie­czyn­nej sali teatral­nej w Hote­lu Grand. Obok tego zosta­ły zapre­zen­to­wa­ne zdję­cia Mie­czy­sła­wa Hert­za oraz krót­ki opis jego bio­gra­fii autor­stwa Paw­ła Spoden­kie­wicz pt. „ Testa­ment rodzi­ny Hertzów”.

 


Autor zdjęć: Greg Noo Wak

    Warto przeczytać

  • 15031931

    „Ulica” Elmera Rice’a w Teatrze Miejskim w Łodzi

  • 2

    “Porwanie Sabinek” z Józefem Węgrzynem w Teatrze “Osa”