Salon Poezji III foto Greg Noo Wak  7 min

Krakowski salon poezji w Łodzi

10 grud­nia 2017 r „Kra­kow­ski salon poezji w Łodzi odbył” się w Muzeum Sztu­ki w  Sali Neo­pla­stycz­nej.  Sło­wo wstęp­ne wygło­si­ła kustosz Muzeum Mał­go­rza­ta Wiktorko.

Wier­sze prze­czy­ta­li akto­rzy: Maria Gład­kow­ska, Domi­ni­ka Lichy, Jakub Krysz­tał i Miro­sła­wa Oczkoś.
Opra­wę muzycz­nej przy­go­to­wał i wyko­nał zespół ALDO DUO w skła­dzie: Domi­nik Domiń­czak ( klar­net ) i Alek­san­der Sta­chow­ski ( akordeon ).
Sce­na­riusz i reży­se­ria Jacek Orłowski

    Warto przeczytać

  • 15031931

    „Ulica” Elmera Rice’a w Teatrze Miejskim w Łodzi

  • 2

    “Porwanie Sabinek” z Józefem Węgrzynem w Teatrze “Osa”