4 min

Monodram “Spowiedź chuligana”

Mono­dram „Spo­wiedź chu­li­ga­na” opar­ty na poezji Ser­giu­sza Jesie­ni­na powstał w 2016 roku w ramach wyda­rze­nia pt. „Cóż po poecie w cza­sie mar­nym” przy­go­to­wa­nym przez Fun­da­cję teatr/studio/Łódź.

Ponow­nie został zapre­zen­to­wa­ny w ramach cyklu wyda­rzeń „Pro­jekt mŁo­dzi” przez Insty­tut Teatral­ny im. Mie­czy­sła­wa Hertza.

Spek­takl został pomy­śla­ny jako podróż przez trzy naj­słyn­niej­sze poema­ty S. Jesie­ni­na: „Spo­wiedź chu­li­ga­na” (tłum. Bru­no Jasień­ski), “Moskwa karczemna”(tłum. Sewe­ryn Pol­lak) „Czar­ny czło­wiek” (tłum. Wła­dy­sław Bro­niew­ski), a tak­że doku­men­tal­ne mate­ria­ły doty­czą­ce jego życia i śmierci.

Twór­cy przed­sta­wie­nia sta­ra­ją się zbli­żyć do tajem­ni­cy oso­bo­wo­ści Ser­giu­sza Jesie­ni­na. Wni­ka­jąc w zło­żo­ny świat  jego wyobraź­ni i uczuć nie pró­bu­ją jed­nak nicze­go osta­tecz­nie roz­strzy­gać. Całą uwa­gę sku­pia­ją na odsło­nię­ciu wewnętrz­nych sprzecz­no­ści i napięć obec­nych w twór­czo­ści jed­ne­go z naj­wy­bit­niej­szych poetów rosyj­skich XX wie­ku. Wcią­ga­jąc widza w zaska­ku­ją­cą sytu­ację teatral­ną pró­bu­ją prze­kro­czyć gra­ni­cę pozna­nia dru­gie­go czło­wie­ka, któ­rą sam poeta opi­sał w nastę­pu­ją­cy spo­sób:  „Duszę mamy jed­na­ką, ale róż­nie ona boli każ­de­go z nas”.

Reży­se­ria – Jacek Orłowski
Adap­ta­cja — Kata­rzy­na Mań­ko ( stu­dent­ka teatro­lo­gii UŁ) , Jakub Kryształ
Wyko­na­nie — Jakub Kryształ
Kostium — Wero­ni­ka Pie­trzak i Kami­la Cho­bot ( stu­dent­ki ASP )
Rekwi­zy­ty — Anna Lewan­dow­ska ( stu­dent­ka ASP )
Cha­rak­te­ry­za­cja — Matusz Bidziń­ski  ( stu­dent ASP )
Opie­ka kostiu­mo­gra­ficz­na — Iza­be­la Stronias
Muzy­ka – Tade­usz Kulas
Reży­se­ria świa­tła – Mate­usz Kamiński
Greg Noo-Wak — zdję­cia oraz pro­jekt gra­ficz­ny plakatu.
Ilya Tsi­bets – tłu­ma­cze­nie doku­men­tów medycz­nych (stu­dent fil­mo­znaw­stwa UŁ)

 

 

 

    Warto przeczytać

  • 15031931

    „Ulica” Elmera Rice’a w Teatrze Miejskim w Łodzi

  • 2

    “Porwanie Sabinek” z Józefem Węgrzynem w Teatrze “Osa”