Salon VIII foto Greg Noo Wak 16 1600x1068 min

Krakowski salon poezji w Łodzi

13 maja 2018  w Radio Łódź odbył się ostat­ni “Kra­kow­ski salon poezji w Łodzi’  współ­or­ga­ni­zo­wa­ny przez Insty­tut Teatral­ny im. Mie­czy­sła­wa Hert­za i Teatr Nowy w Łodzi pt. ” Poezja śpiewana”.

Maria Gład­kow­ska prze­czy­ta­ła frag­ment “Kwia­tów pol­skich” Julia­na Tuwi­ma i popro­wa­dzi­ła całe spotkanie.

Poezję śpie­wa­ną usły­sze­li­śmy w interpretacji:
Agniesz­ki Greinert,
Darii Krzyżaniak,
Izy Połoń­skiej i
Artu­ra Gotza
przy akompaniamencie:
Micha­ła Choj­nac­kie­go — fortepian,
Jac­ka Delon­ga — saksofon,
Pio­tra Gór­ki — kontrabas,
Paw­ła Jabłoń­skie­go — fortepian,
Dawi­da Lud­kie­wi­cza — for­te­pian, kla­wi­sze i
Toma­sza Piąt­ka — klar­net basowy.
Sce­na­riusz i reży­se­ria — Jacek Orłowski

    Warto przeczytać

  • 15031931

    „Ulica” Elmera Rice’a w Teatrze Miejskim w Łodzi

  • 2

    “Porwanie Sabinek” z Józefem Węgrzynem w Teatrze “Osa”