SALON CZECHOW foto Greg Noo Wak 17 1600x1068 min

Krakowski salon poezji w Łodzi

18 mar­ca 2018 r. na Małej Sce­nie Teatru Nowe­go mia­ła miej­sce kolej­na odsło­na „Kra­kow­skie­go salo­nu poezji w Łodzi” pt. “Anto­ni Cze­chow — Mała trylogia”
Opo­wia­da­nia: „Czło­wiek w fute­ra­le”, „Agrest” i „O miło­ści” prze­czy­tał Bro­ni­sław Wrocławski.
Muzy­kę skom­po­no­wał i wyko­nał  Domi­nik Połoński
Sce­na­riusz i reży­se­ria Jacek Orłowski
Foto. Greg Noo Wak

    Warto przeczytać

  • 15031931

    „Ulica” Elmera Rice’a w Teatrze Miejskim w Łodzi

  • 2

    “Porwanie Sabinek” z Józefem Węgrzynem w Teatrze “Osa”