SALON AOIA foto Greg Noo Wak 12 1600x1068 min

Krakowski salon poezji w Łodzi

11 lute­go 2018 r.  w Aka­de­mic­kim Ośrod­ku Ini­cja­tyw Arty­stycz­nych odbył się kolej­ny „Kra­kow­ski salon poezji w Łodzi”  tym razem pt. „Poko­le­nie 68”.
Gości przy­wi­ta­ła Maria Gładkowska.
Sło­wo wstęp­ne wygło­si­ła Kata­rzy­na Jasińska.
Czy­ta­li: Mile­na Lisiec­ka, Moni­ka Bucho­wiec, Kac­per Gadu­ła — Zawra­tyń­ski i Jakub Kryształ
Opra­co­wa­nie muzycz­ne przy­go­to­wa­li: Aga­ta Pio­trow­ska — Bar­to­szek ( obój ) i Tomasz Bar­to­szek ( pianino).
Zdję­cie wyko­rzy­sta­nie pod­czas pro­jek­cji wyko­nał Jacek Kusiński.
Sce­na­riusz i reży­se­ria Jacek Orłowski

    Warto przeczytać

  • 15031931

    „Ulica” Elmera Rice’a w Teatrze Miejskim w Łodzi

  • 2

    “Porwanie Sabinek” z Józefem Węgrzynem w Teatrze “Osa”