Salon I foto Greg Noo Wak 10 min

Krakowski salon poezji w Łodzi

15 paź­dzier­ni­ka o godz. 12.30. na Małej Sce­nie Teatru Nowe­go w Łodzi odby­ła się inau­gu­ra­cja nowe­go pro­jek­tu Teatru Nowe­go, Insty­tu­tu Teatral­ne­go im. Mie­czy­sła­wa Hert­za oraz Aka­de­mii Muzycz­nej im. Gra­ży­ny i Kiej­stu­ta Bace­wi­czów pt. „Kra­kow­ski salon poezji w Łodzi”.

Pierw­szy salon był poświę­co­ny poezji ks. Jana Twar­dow­skie­go, któ­re­go wier­sze prze­czy­ta­ła Anna Dym­na (Naro­do­wy Sta­ry Teatr im. Hele­ny Modrze­jew­skiej w Kra­ko­wie)  i Dariusz Kowal­ski (Teatr Nowy). Spo­tka­nie popro­wa­dził Bro­ni­sław Maj.

Akto­rom towa­rzy­szy­ła muzy­ka kwar­te­tu smycz­ko­we­go z Aka­de­mii Muzycz­nej w Łodzi.
Sce­na­riusz i reży­se­ria Anna Dymna.

 

Autor zdjęć: Greg Noo Wak

 

    Warto przeczytać

  • 15031931

    „Ulica” Elmera Rice’a w Teatrze Miejskim w Łodzi

  • 2

    “Porwanie Sabinek” z Józefem Węgrzynem w Teatrze “Osa”