GN20119 min

Czytanie „Ananke”

20.10.2016r.  w ramach inau­gu­ra­cji dzia­ła­nia Fun­da­cji Insty­tut Teatral­ny im. Mie­czy­sła­wa Hert­za  w daw­nej sali teatral­nej Grand Hote­lu w Łodzi zosta­ło zapre­zen­to­wa­ne czy­ta­nie per­for­ma­tyw­ne  dra­ma­tu Mie­czy­sła­wa Hert­za pt. „Anan­ke” w reży­se­rii Jac­ka Orłowskiego.

W czy­ta­niu wzię­li dział akto­rzy z Łodzi, Wro­cła­wia i Krakowa:

 • Domi­ni­ka Lichy
 • Piotr Kru­kow­ski
 • Hubert Kułacz
 • Jakub Krysz­tał
 • Wacław Mikła­szew­ski
 • Patryk Palu­siń­ski
 • Mariusz Siu­dziń­ski
 • Michał Szew­czyk
 • Wło­dzi­mierz Twardowski
 • Bro­ni­sław Wrocławski

Sce­no­gra­fię przy­go­to­wa­ła: Iza­be­la Stro­nias wraz z gru­pą stu­den­tów z „Pra­cow­ni kostiu­mu sce­nicz­ne­go” z ASP w Łodzi:

 • Kami­lą Chobot
 • Wero­ni­ką Pietrzak
 • Mate­uszem Bidzińskim

Reży­se­rem świa­tła był Mate­usz Kamiński.

Muzy­kę skom­po­no­wał i wyko­nał pod­czas czy­ta­nia: Tade­usz Kulas.

Wyda­rze­nie zosta­ło obję­te hono­ro­wym patro­na­tem Pre­zy­den­ta Mia­sta Łodzi i Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Łódzkiego.

Czy­ta­nie „Anan­ke” uzy­ska­ło nomi­na­cję do nagro­dy Armat­ka Kul­tu­ry dla naj­cie­kaw­sze­go wyda­rze­nia kul­tu­ral­ne­go w Łodzi w roku 2016

 

Autor zdjęć: Greg Noo Wak

  Warto przeczytać

 • 15031931

  „Ulica” Elmera Rice’a w Teatrze Miejskim w Łodzi

 • 2

  “Porwanie Sabinek” z Józefem Węgrzynem w Teatrze “Osa”