zdj─Öcie frontowe 3xTeAtr min

3xTEATR. KULISY-KREACJA-DOKUMENTACJA

13 paź­dzier­ni­ka 2016 o godz. 19.00 w Gale­rii Grand Hote­lu zosta­ła otwar­ta wysta­wa foto­gra­fii teatral­nej 3xTeAtr, Kulisy_Kreacja_Dokumentacja. Eks­po­zy­cja towa­rzy­szą­ca inau­gu­ra­cji Insty­tu­tu Teatral­ne­go im. Mie­czy­sła­wa Hert­za w Łodzi. Auto­rem zdjęć jest Greg Noo-Wak foto­gra­fik, twór­ca teo­rii trój­dziel­no­ści foto­gra­fii teatral­nej. Zgro­ma­dzo­ne zdję­cia na wysta­wie są odpo­wie­dzią na rosną­ce zapo­trze­bo­wa­nie zwią­za­ne z nie­stan­dar­do­wym podej­ściem do pro­mo­cji spek­ta­klu i wyda­rzeń oko­ło premierowych.

    Warto przeczytać

  • 15031931

    „Ulica” Elmera Rice’a w Teatrze Miejskim w Łodzi

  • 2

    “Porwanie Sabinek” z Józefem Węgrzynem w Teatrze “Osa”