Wykład lekarza sądowego dr n. med. Piotra Arkuszewskego

W Noc Muze­ów  20.05.2017 r.  po  przed­sta­wie­niu „Spo­wie­dzi chu­li­ga­na”  Ser­giu­sza Jesie­ni­na odbył się wykład w for­mie pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nej leka­rza sądo­we­go dr n. med. Pio­tra Arku­szew­ske­go pt. „ Oko­licz­no­ści śmier­ci Ser­giu­sza Jesie­ni­na – samo­bój­stwo czy zabój­stwo upo­zo­ro­wa­ne na samobójstwo”.

Ofi­cjal­ną przy­czy­ną zgo­nu Sier­gie­ja Jesie­ni­na było samo­bój­stwo w wyni­ku zawi­śnię­cia w pętli. Ist­nie­ją jed­nak uza­sad­nio­ne i poważ­ne wąt­pli­wo­ści co do tego, czy fak­tycz­na przy­czy­na śmier­ci była wła­śnie taka. Abs­tra­hu­jąc od posta­wy Jesie­ni­na zwią­za­nej z zaan­ga­żo­wa­niem w spra­wy poli­tycz­ne, któ­ra mogła stać się powo­dem zle­ce­nia zabój­stwa, nale­ży wspo­mnieć o mery­to­rycz­nych zastrze­że­niach co do spo­so­bu prze­pro­wa­dze­nia sek­cji zwłok, jak rów­nież o tre­ści pro­to­ko­łu sek­cyj­ne­go. Pod­czas sek­cji zwłok pomi­nię­to pew­ne czyn­no­ści, któ­re powin­ny zostać wyko­na­ne. Z kolei treść pro­to­ko­łu sek­cyj­ne­go jest roz­bież­na ze sta­nem widocz­nym na pośmiert­nych foto­gra­fiach cia­ła poety, wska­zu­ją­cym na moż­li­wość zabój­stwa, a dodat­ko­wo nie jest spój­na z obra­zem sek­cyj­nym, jakie­go nale­ża­ło­by ocze­ki­wać w przy­pad­ku samo­bój­cze­go powie­sze­nia. W pro­to­ko­le bra­ku­je bowiem opi­su nie­któ­rych zmian widocz­nych na zdję­ciach, inne z nich zosta­ły z kolei opi­sa­ne w spo­sób nie­zgod­ny z rze­czy­wi­stym ich wyglą­dem. W pro­to­ko­le są nato­miast zawar­te zwro­ty wzbu­dza­ją­ce zdzi­wie­nie, spo­śród któ­rych nie­któ­re są nie­do­kład­ne i  mało facho­we, a spo­sób sfor­mu­ło­wa­na innych jest nie­zro­zu­mia­ły, co może jed­nak być uzna­wa­ne za ukry­ty prze­kaz mają­cy na celu zasu­ge­ro­wa­nie praw­dzi­we­go prze­bie­gu wydarzeń.

Ist­nie­ją więc prze­słan­ki wska­zu­ją­ce na moż­li­wość doko­na­nia zabój­stwa Ser­giu­sza Jesie­ni­na z upo­zo­ro­wa­niem go na samo­bój­stwo. Nawet prze­pro­wa­dze­nie eks­hu­ma­cji zwłok, ze wzglę­du na upływ cza­su i zmia­ny obej­mu­ją­ce ludz­kie cia­ło po śmier­ci. nie wyja­śni już jed­nak wszyst­kich wątpliwości.

    Warto przeczytać

  • 15031931

    „Ulica” Elmera Rice’a w Teatrze Miejskim w Łodzi

  • 2

    “Porwanie Sabinek” z Józefem Węgrzynem w Teatrze “Osa”