REPRINT DRAMATU MIECZYSŁAWA HERTZA PT. “ANANKE”

20 paź­dzier­ni­ka 2016 r. z oka­zji inau­gu­ra­cji dzia­łal­no­ści Fun­da­cji Insty­tut Teatral­ny im. Mie­czy­sła­wa Hert­za wyda­no reprint publi­ka­cji dra­ma­tu Mie­czy­sła­wa Hert­za pt. „Anan­ke” z 1904 roku.

    Warto przeczytać

  • 15031931

    „Ulica” Elmera Rice’a w Teatrze Miejskim w Łodzi

  • 2

    “Porwanie Sabinek” z Józefem Węgrzynem w Teatrze “Osa”