Antoni Czechow Dramaty

Teatr Nowy im. Kazi­mie­rza Dejm­ka  wspól­nie z Fun­da­cją Insty­tut Teatral­ny im. Mie­czy­sła­wa Hert­za  przy­go­to­wu­je publi­ka­cję kom­plet­nych, peł­no­spek­ta­klo­wych Dra­ma­tów Anto­nie­go Cze­cho­wa w kla­sycz­nych  =prze­kła­dach. W publi­ka­cji znaj­dą się nastę­pu­ją­ce utwo­ry: „Pła­to­now”, „Iwa­now”, „Kusy”, „Mewa”, „Wuja­szek Wania”, „Trzy sio­stry” i „Wiśnio­wy sad”. Wszyst­kie dra­ma­ty zosta­ły prze­tłu­ma­czo­ne w ostat­nich kil­ku­dzie­się­ciu latach przez naj­wy­bit­niej­szych znaw­ców twór­czo­ści auto­ra „Wujasz­ki Wani” takich jak: Nata­lia Gał­czyń­ska, Jaro­sław Iwasz­kie­wicz, Cze­sław Jastrzę­biec – Kozłow­ski, Adam San­dau­er, Adam Tarn. Publi­ku­jąc kla­sycz­ne prze­kła­dy, któ­re na sta­łe weszły do lite­ra­tu­ry pol­skiej, chce­my jed­no­cze­śnie poka­zać dra­ma­ty Cze­cho­wa w nowym świe­tle nawią­zu­jąc do współ­cze­snych badań nad jego twór­czo­ścią. Dla­te­go wstęp do książ­ki napi­sa­ła prof. Mari­na Lita­vri­na jed­na z naj­wy­bit­niej­szych rosyj­skich bada­czek dra­ma­tur­gii Cze­cho­wa ze słyn­nej szko­ły teatral­nej GITIS w Moskwie, przy­pi­sy do poszcze­gól­nych dra­ma­tów oraz wyczer­pu­ją­cą biblio­gra­fię w języ­ku pol­skim i angiel­skim zre­da­go­wał badacz mło­de­go poko­le­nia dr Tomasz Mróz , autor pra­cy dok­tor­skiej poświę­co­nej idei pra­cy u Cze­cho­wa napi­sa­nej na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim w Kra­ko­wie, opra­wą gra­ficz­ną książ­ki zajął się gra­fik, prof. ASP w Łodzi dr hab. Piotr Kar­czew­ski ‚dzie­kan wydzia­łu gra­fi­ki łódz­kiej ASP, a kalen­da­rium życia i twór­czo­ści Cze­cho­wa oraz krót­kie opi­sy poszcze­gól­nych dra­ma­tów  przy­go­to­wał zespół w skła­dzie: Ewa Droz­dow­ska, Joan­na Siu­dziń­ska, dr Tomasz Mróz. Zespół redak­cyj­ny two­rzą rów­nież : prof. AST w Kra­ko­wie i Szko­ły Fil­mo­wej w Łodzi dr hab. Jacek Orłow­ski  ( nauczy­ciel aka­de­mic­ki, reży­ser ) odpo­wie­dzial­ny za opie­kę mery­to­rycz­ną nad książ­ką oraz Paweł Spoden­kie­wicz (pisarz, tłu­macz , histo­ryk), któ­ry prze­ło­żył z języ­ka rosyj­skie­go wstęp do książ­ki a tak­że opra­co­wał bio­gra­my auto­rów poszcze­gól­nych przekładów.

“Twór­czość Cze­cho­wa jest uni­wer­sal­na — w cza­sie i w prze­strze­ni. Nie wiem jak to się dzie­je ale wciąż nas i wzru­sza i poru­sza. Dla akto­ra to zawsze wspa­nia­łe doświadczenie.”

Andrzej Sewe­ryn

„Cze­chow poma­ga żyć – powie­dzia­ła mi kie­dyś moja zna­jo­ma. Trud­no nie zgo­dzić się z tymi sło­wa­mi. Wystar­czy wró­cić do ulu­bio­ne­go dra­ma­tu auto­ra „Trzech sióstr” albo do tyl­ko jed­nej wybra­nej sce­ny albo i nawet do jed­ne­go zda­nia, aby poczuć się u sie­bie. To daw­no zapa­mię­ta­ny smak, gorycz, mrok i pro­mień słoń­ca, no i nie­za­prze­czal­nie kla­sa. Dla­te­go dobrze też się­gnąć do kla­sycz­nych pol­skich prze­kła­dów sztu­ki pisa­rza z Tagan­ro­ga, by znów zanu­rzyć się w tej pol­sz­czyź­nie i dosko­na­le odda­nych emo­cjach. Ten Cze­chow nie­prze­mi­ja­ją­cy sta­je dziś obok Cze­cho­wa współ­cze­sne­go ze świet­nych nowych tłu­ma­czeń Agniesz­ki Lubo­mi­ry Pio­trow­skiej niczym awers tej samej szla­chet­nej mone­ty.  Jest jak punkt odniesienia.

Jacek Wakar

„Naj­wy­bit­niej­sze dra­ma­ty świa­ta doma­ga­ją się wciąż naszej uwa­gi . Tak jest z twór­czo­ścią Szek­spi­ra , Ibse­na, Gogo­la , Buł­ha­ko­wa i natu­ral­nie- Cze­cho­wa. Cze­chow to zawsze wyzwa­nie – dla  tłu­ma­czy , dla reży­se­rów , dla akto­rów. Ludzie spor­tre­to­wa­ni w tych dzie­łach żyją życiem tak boga­tym ‚że są nie­ustan­ną poku­są i marze­niem dla ludzi teatru. .Ta książ­ka to lek­tu­ra obo­wiąz­ko­wa dla wszyst­kich ‚nawet jeśli sądzą ‚że zna­ko­mi­cie zna­ją Jego twór­czość  . Polecam.”

Maciej Woj­tysz­ko

Dzię­ki wspól­nej ini­cja­tyw­nie Teatru Nowe­go im. Kazi­mie­rza Dejm­ka w Łodzi  oraz Insty­tut Teatral­ne­go im. Mie­czy­sła­wa Hert­za odda­je­my do rąk czy­tel­ni­ka pierw­sze kom­plet­ne wyda­nie wszyst­kich peł­no­spek­ta­klo­wych dra­ma­tów Anto­nie­go Cze­cho­wa w kla­sycz­nych prze­kła­dach:  Nata­lii Gał­czyń­skiej, Jaro­sła­wa Iwasz­kie­wi­cza, Cze­sła­wa Jastrzęb­ca-Kozłow­skie­go, Artu­ra San­dau­era i Ada­ma Tarna. 

Publi­ka­cja uka­zu­je się w 160 rocz­ni­cę uro­dzin auto­ra, któ­ry pomi­mo upły­wu cza­su pozo­sta­je jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych i naj­waż­niej­szych dra­ma­tur­gów obec­nych we współ­cze­snym teatrze. Utwo­ry takie jak: „Pła­to­now”, „Mewa”, „Wuja­szek Wania” , „Trzy sio­stry” czy „Wiśnio­wy sad” poja­wia­ją się każ­de­go roku na pol­skich sce­nach w róż­nych prze­kła­dach i skraj­nie odmien­nych interpretacjach. 

W niniej­szym wyda­niu się­ga­my do tłu­ma­czeń, któ­re przede wszyst­kim pró­bu­ją zro­zu­mieć i uchwy­cić w języ­ku prze­kła­du całą zło­żo­ność „świa­ta” Cze­cho­wa uni­ka­jąc rady­kal­nych roz­strzy­gnięć i rein­ter­pre­ta­cji. Dzię­ki temu pre­zen­to­wa­ne prze­kła­dy zacho­wu­ją swo­ją  „kano­nicz­ną”  war­tość będąc dosko­na­łym punk­tem odnie­sie­nia dla współ­cze­snych poszu­ki­wań teatralnych. 

Krzysz­tof Dudek
Dr hab. Jacek Orłowski

http://www.nowy.pl/item/teatrplus/article/AntoniCzechowDramaty/lang/pl

 

Publi­ka­cję dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go pocho­dzą­cych z Fun­du­szu Pro­mo­cji Kultury

    Warto przeczytać

  • 15031931

    „Ulica” Elmera Rice’a w Teatrze Miejskim w Łodzi

  • 2

    “Porwanie Sabinek” z Józefem Węgrzynem w Teatrze “Osa”