sympozjum online 0b

Międzynarodowe Sympozjum Online Aktor XXI wieku. Metody. Tradycje. Poszukiwania 2021–2022

Mistrzow­ska Aka­de­mia Teatralna
Mię­dzy­na­ro­do­we Sym­po­zjum Online
Aktor XXI wieku
Meto­dy. Tra­dy­cje. Poszukiwania.
2021 / 2022

Celem sym­po­zjum jest pre­zen­ta­cja metod aktor­skich będą­cych pod­sta­wą pra­cy i naucza­nia współ­cze­snych akto­rów w uzna­nych na świe­cie ośrod­kach akademickich.

Wybit­ni arty­ści i peda­go­dzy zapro­sze­niu do udzia­łu w sym­po­zjum przed­sta­wią pod­sta­wo­we zało­że­nia, klu­czo­we poję­cia i naj­waż­niej­sze narzę­dzia jaki­mi posłu­gu­ją się akto­rzy i nauczy­cie­le sztu­ki aktor­skiej w Euro­pie i Ame­ry­ce Pół­noc­nej. Dzię­ki temu słu­cha­cze sym­po­zjum otrzy­ma­ją prak­tycz­ną wie­dzę na temat kon­kret­nych tech­nik pozwa­la­ją­cych samo­dziel­nie roz­wi­jać zarów­no swo­je umie­jęt­no­ści zawo­do­we jak i posze­rzać kom­pe­ten­cje peda­go­gicz­ne przy­dat­ne w edu­ka­cji teatralnej.

Jed­no­cze­śnie w wykła­dach pre­zen­to­wa­nych pod­czas sym­po­zjum obok spraw czy­sto warsz­ta­to­wych zosta­ną przed­sta­wio­ne nie­któ­re ele­men­ty tra­dy­cji teatral­nych i kul­tu­ro­wych, z któ­rych wywo­dzą się poszcze­gól­ne meto­dy. Pozwo­li to na głęb­sze zro­zu­mie­nie ich spe­cy­fi­ki i oryginalności.

Roz­wa­ża­nia pro­wa­dzo­ne w trak­cie sym­po­zjum będą skie­ro­wa­ne przede wszyst­kim do mło­dych akto­rów i peda­go­gów poszu­ku­ją­cych inspi­ra­cji przy­dat­nych w pro­ce­sie budo­wa­nia wła­sne­go warsz­ta­tu arty­stycz­ne­go i peda­go­gicz­ne­go. Dla­te­go obok tra­dy­cji rów­nie waż­nym tema­tem poru­sza­nym pod­czas sym­po­zjum będą poszu­ki­wa­nia nowych metod naucza­nia akto­rów w XXI wie­ku. U pro­gu „cywi­li­za­cji cyfro­wej” , wobec nasi­la­ją­cych się ruchów spo­łecz­nych takich jak :„ Black Lives Mat­ter” czy „MeToo”,  w cza­sie pan­de­mii, któ­ra rady­kal­nie zmie­ni­ła narzę­dzia i for­my edu­ka­cji, sztu­ka aktor­ska i meto­dy jej naucza­nia sta­ją przed nowy­mi wyzwa­nia­mi wyma­ga­ją­cym dogłęb­nej ana­li­zy i posze­rzo­nej refleksji.

Sym­po­zjum będzie zor­ga­ni­zo­wa­ne w for­mie ośmiu wykła­dów onli­ne pro­wa­dzo­nych prze Dr hab. Jac­ka Orłow­skie­go pro­fe­so­ra Aka­de­mii Sztuk Teatral­nych w Kra­ko­wie i Szko­ły Fil­mo­wej w Łodzi pre­zen­to­wa­nych raz w mie­sią­cu od paź­dzier­ni­ka 2021 do maja 2022 na Face­bo­oku Mazo­wiec­kie­go Insty­tu­tu Kul­tu­ry w War­sza­wie i Insty­tu­tu Teatral­ne­go im. Mie­czy­sła­wa Hertza.

W trak­cie sym­po­zjum swo­je wystą­pie­nia wygło­szą: prof. Wie­nia­min Filsz­tyń­ski (Rosja), Carol Rosen­feld (USA ) Geof­frey Col­man ( Wiel­ka Bry­ta­nia), Ali­sa Pal­mer( Kana­da), prof. Paul Alla­in ( Wiel­ka Bry­ta­nia ), prof. Anna Estra­da Ver­da­gu­er (Hisz­pa­nia), prof. Ser­gei Tcher­kas­ski ( Rosja), prof. Iva­na Lega­ti (Chor­wa­cja).

Wykła­dy będą nagry­wa­ne na plat­for­mie Zoom, a następ­nie emi­to­wa­ne w Inter­ne­cie. Każ­dy wykład będzie tłu­ma­czo­ny na język pol­ski w for­mie kon­se­ku­tyw­nej oraz na język migowy.

Orga­ni­za­to­rzy:
Mazo­wiec­ki Insty­tut Kul­tu­ry w Warszawie
Insty­tut Teatral­ny im. Mie­czy­sła­wa Hertza

 

 

    Warto przeczytać

  • 15031931

    „Ulica” Elmera Rice’a w Teatrze Miejskim w Łodzi

  • 2

    “Porwanie Sabinek” z Józefem Węgrzynem w Teatrze “Osa”