DKJ 2 Gombrowicz foto Greg Noo Wak 4 1600x1068 min

Dyskusyjny Klub Jaracza

Gom­bro­wicz – Reinterpretacje
12 stycz­nia 2019 r.
Mała Scena

Uczest­ni­cy debaty:
Kle­men­ty­na Sucha­now ( autor­ka książ­ki „Gom­bro­wicz. Ja geniusz.” ), Piotr Augu­sty­niak       ( filo­zof, prof. Uni­wer­sy­te­tu Eko­no­micz­ne­go w Kra­ko­wie ), Wal­de­mar Zawo­dziń­ski (reży­ser, dyr. Teatru im. S. Jara­cza ). Pro­wa­dzą­cy: Jacek Wakar

 

 

    Warto przeczytać

  • 15031931

    „Ulica” Elmera Rice’a w Teatrze Miejskim w Łodzi

  • 2

    “Porwanie Sabinek” z Józefem Węgrzynem w Teatrze “Osa”