46126339 2159309784319474 5621304045122617344 o

DYSKUSYJNY KLUB JARACZA

INAUGURACJA wyda­rze­nia zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Insty­tut Teatral­ny im. Mie­czy­sła­wa Hert­za i Teatr im. Ste­fa­na Jara­cza w Łodzi.

Cze­chow  — Reinterpretacje
10 listo­pa­da 2018
Mała Scena

Uczest­ni­cy debaty:
prof. Kata­rzy­na Osiń­ska ( teatro­log, histo­ryk teatru),  Paweł Łysak ( reży­ser, dyrek­tor Teatru Powszech­ne­go w War­sza­wie ), Tomasz Mróz ( dok­to­rant w Insty­tu­cie Rosji i Euro­py Wschod­niej UJ w Kra­ko­wie) dr hab. Jacek Orłow­ski (reży­ser, pre­zes Insty­tut Teatral­ne­go im. M. Hert­za  prof. AST w Kra­ko­wie i Szko­le Fil­mo­wej w Łodzi). Pro­wa­dzą­cy: Jacek Wakar (kry­tyk, publicysta).

    Warto przeczytać

  • 15031931

    „Ulica” Elmera Rice’a w Teatrze Miejskim w Łodzi

  • 2

    “Porwanie Sabinek” z Józefem Węgrzynem w Teatrze “Osa”