MISTRZOWIE ZZA KULIS. Portret artystów rzemiosła teatralnego.

Akto­rzy, pra­cow­ni­cy sce­ny, pra­cow­nie, zaple­cze, czy admi­ni­stra­cja bez nich nie ma Teatru. Trze­ba tro­chę cza­su aby to zro­zu­mieć, a jesz­cze wię­cej żeby pojąć jak dzia­ła­ją i współ­pra­cu­ją two­rząc wspól­nie spek­ta­kle. Inspi­ra­cją do powsta­nia por­tre­tów były oso­by zatrud­nio­ne w warsz­ta­tach teatral­nych i histo­rie opo­wia­da­ne w kuli­sach. Nie­ste­ty, w dzi­siej­szych cza­sach część teatrów pozby­wa się warsz­ta­tów lub ogra­ni­cza ich liczeb­ność do mini­mum. Powo­dem likwi­da­cji są wzglę­dy eko­no­micz­ne. Bar­dzo łatwo moż­na zerwać nić umoż­li­wia­ją­cą powrót do umie­jęt­no­ści i tra­dy­cji teatral­nych. Trud­no utrzy­mać zespół osób odda­nych teatro­wi, ale jesz­cze trud­niej budu­je się taki zespół w sytu­acji kie­dy coraz wię­cej mistrzów nie ma oka­zji prze­ka­zy­wa­nia swo­jej wie­dzy kolej­nym poko­le­niom. Sto­la­rze, mode­la­to­rzy, kraw­co­we i kraw­cy, ślu­sa­rze, szewc i tapi­cer two­rzą gru­pę rze­mieśl­ni­ków teatral­nych wycza­ro­wu­ją­cych nie­zwy­kłe ele­men­ty deko­ra­cji i kostiu­mów skła­da­ją­ce się na boga­tą róż­no­rod­ność sce­no­gra­ficz­nej opra­wy spek­ta­klu. W maga­zy­nach teatral­nych są prze­cho­wy­wa­ne rekwi­zy­ty, czę­ści deko­ra­cji i kostiu­my, któ­re zosta­ły wyko­na­ne w pracowniach.

Pomysł na wyko­rzy­sta­nie tych ele­men­tów do budo­wy pla­nów zdję­cio­wych był zabie­giem for­mal­nym łączą­cym oso­bę wyko­nu­ją­cą i postać pozu­ją­cą do por­tre­tu, pod­kre­śla­jąc zwią­zek i pamięć o wyko­ny­wa­nym rekwi­zy­cie, kostiu­mie czy deko­ra­cji. Dla każ­de­go por­tre­to­wa­ne­go zosta­ła zbu­do­wa­na indy­wi­du­al­na sce­no­gra­fia, a świa­tło uzu­peł­ni­ło kom­po­zy­cję łącząc poszcze­gól­ne ele­men­ty w całość. Zor­ga­ni­zo­wa­nie sesji wyma­ga­ło wie­lu sta­ran­nych przy­go­to­wań, a dobra­nie odpo­wied­niej sty­li­za­cji trwa­ło kil­ka dni. Tak powsta­ła gale­ria por­tre­tów arty­stów rze­mio­sła teatral­ne­go „Mistrzo­wie zza kulis”. Zdję­cia powsta­ły w Teatrze im. Ste­fa­na Jara­cza w Łodzi.

Tadeusz Rochalski

(1944 — 2016)

Pra­cow­nia: Szewska
Sta­no­wi­sko: Szewc
Pierw­sza pre­mie­ra (tytuł): Tan­go-Tan­go
Ilość pre­mier: 102

Zbigniew Chałupka

Pra­cow­nia: Stolarska
Sta­no­wi­sko: Kie­row­nik pra­cow­ni stolarskiej
staż pra­cy: 42
staż pra­cy w teatrze: 42
Pierw­sza pre­mie­ra (tytuł): Sie­dem bram raju
Ilość pre­mier: Nie pamiętam
Co skło­ni­ło do pod­ję­cia pra­cy w teatrze: Cie­ka­wość i róż­no­rod­ność podej­mo­wa­nych prac.

Krystyna Rajchert

Pra­cow­nia: Kra­wiec­ka damska
Sta­no­wi­sko: Kie­row­nik pracowni
staż pra­cy: 45
staż pra­cy w teatrze: 42
Pierw­sza pre­mie­ra (tytuł): Anty­go­na
Ilość pre­mier: 330
Co skło­ni­ło do pod­ję­cia pra­cy w teatrze: Moż­li­wość szy­cia kostiu­mów z róż­nych epok, dzię­ki któ­rej mogłam wyka­zać się swo­imi umie­jęt­no­ścia­mi w zawo­dzie i speł­nić ocze­ki­wa­nia akto­rek i swo­je. Pra­ca dawa­ła mi satys­fak­cję i ogrom­ną przyjemność.

Wiesław Brot

Pra­cow­nia: Ślusarska
Sta­no­wi­sko: Kie­row­nik pra­cow­ni ślusarskiej
staż pra­cy: 42
staż pra­cy w teatrze: 37
Pierw­sza pre­mie­ra (tytuł): Rewi­zor
Ilość pre­mier: 265
Co skło­ni­ło do pod­ję­cia pra­cy w teatrze: Przy­pa­dek, aż do dnia dzisiejszego.

Marek Morawski

Pra­cow­nia: Modelatorska
Sta­no­wi­sko: Malarz-modelator
staż pra­cy: 26
staż pra­cy w teatrze: 3
Pierw­sza pre­mie­ra (tytuł): Kaplicz­ka
Ilość pre­mier: 15
Co skło­ni­ło do pod­ję­cia pra­cy w teatrze: Pra­ca zgod­na z wykształ­ce­niem zawodowym.

Henryka Antczak

Pra­cow­nia: Kra­wiec­ka damska
Sta­no­wi­sko: Krawcowa
staż pra­cy: 42
staż pra­cy w teatrze: 30
Pierw­sza pre­mie­ra (tytuł): Trzy sio­stry
Ilość pre­mier: 126
Co skło­ni­ło do pod­ję­cia pra­cy w teatrze: …

Sławomir Błażewicz

Pra­cow­nia: Modelatorska
Sta­no­wi­sko: Kie­row­nik pra­cow­ni modelatorskiej
staż pra­cy: 39
staż pra­cy w teatrze: 9
Pierw­sza pre­mie­ra (tytuł): Edmond
Ilość pre­mier: 52
Co skło­ni­ło do pod­ję­cia pra­cy w teatrze: Cie­ko­wość i zami­ło­wa­nie do prac techniczno-manualnych.

Ryszard Warcholiński

Sta­no­wi­sko: Kie­row­nik Tech­nicz­ny Teatru
staż pra­cy: 33
staż pra­cy w teatrze: 24
Pierw­sza pre­mie­ra (tytuł): Dro­ga do Mekki
Ilość pre­mier: 154
Co skło­ni­ło do pod­ję­cia pra­cy w teatrze: Cie­ka­we wyzwa­nia zwią­za­ne z zawo­dem plastyka.

Joanna Olczyk

Pra­cow­nia: Kra­wiec­ka męska
Sta­no­wi­sko: Kraw­co­wa męska
Ilość lat pra­cy: 19
Ilość lat pra­cy w teatrze: 15
Pierw­sza pre­mie­ra (tytuł): Sen srebr­ny Salomei
Ilość pre­mier: 102
Co skło­ni­ło do pod­ję­cia pra­cy w teatrze: Róż­no­rod­ność szy­tych kostiu­mów. Moż­li­wość nauki zawo­du od najlepszych.

Ryszard Ostrowski

Pra­cow­nia: Kra­wiec­ka męska
Sta­no­wi­sko: Kie­row­nik pra­cow­ni krawieckiej
staż pra­cy: 40
staż pra­cy w teatrze: 13
Pierw­sza pre­mie­ra (tytuł): Testa­ment psa
Ilość pre­mier: 78
Co skło­ni­ło do pod­ję­cia pra­cy w teatrze: Nowe wyzwa­nia wyni­ka­ją­ce ze współ­pra­cy ze sce­no­gra­fa­mi przy reali­za­cji nie­po­wta­rzal­nych kostiumów.

Ewa Miazek

Pra­cow­nia: Kra­wiec­ka damska
Sta­no­wi­sko: Kraw­co­wa staż pra­cy: 37
staż pra­cy w teatrze: 30
Pierw­sza pre­mie­ra (tytuł): Rewi­zor, Dybuk
Ilość pre­mier: 200
Co skło­ni­ło do pod­ję­cia pra­cy w teatrze: Róż­no­rod­ność pra­cy, pozna­nie cie­ka­wych ludzi, szy­cie cie­ka­wych kostiu­mów z róż­nych epok i pra­ce manualne.

Kazimierz Danieluk

Pra­cow­nia: Stolarska
Sta­no­wi­sko: Stolarz
staż pra­cy: 45
staż pra­cy w teatrze: 3
Pierw­sza pre­mie­ra (tytuł): …
Ilość premier: …
Co skło­ni­ło do pod­ję­cia pra­cy w teatrze: Cie­ka­wość zawo­do­wa i tech­ni­ki budo­wy dekoracji.

Mirosław Witkowski

Pra­cow­nia: Ślusarska
Sta­no­wi­sko: Ślusarz-spawacz
staż pra­cy: 25
staż pra­cy w teatrze: 9
Pierw­sza pre­mie­ra (tytuł): Wese­le
Ilość pre­mier: 45
Co skło­ni­ło do pod­ję­cia pra­cy w teatrze: …

Elżbieta Kozłowska-Błażewicz

Pra­cow­nia: Mode­la­tor­ska, Maga­zyn kostiumów
Sta­no­wi­sko: Malarz-mode­la­tor, Magazynier
staż pra­cy: 40
staż pra­cy w teatrze: 5
Pierw­sza pre­mie­ra (tytuł): Rewi­zor
Ilość pre­mier: 24
Co skło­ni­ło do pod­ję­cia pra­cy w teatrze: Chęć pozna­wa­nia ludzi zwią­za­nych z kul­tu­rą i sztu­ką, chęć bycia aktyw­nym i kre­atyw­nym w dzia­ła­niach twór­czych, zami­ło­wa­nie do wyko­ny­wa­nia róż­no­rod­nych prac. Teatr jest wła­śnie takim miej­scem, w któ­rym mogę to wszyst­ko reali­zo­wać. Dla­te­go tutaj jestem.

Jan Cuper

Pra­cow­nia: Kra­wiec­ka męska
Sta­no­wi­sko: Kra­wiec męski
staż pra­cy: 50
staż pra­cy w teatrze: 12
Pierw­sza pre­mie­ra (tytuł): Widma
Ilość pre­mier: 102
Co skło­ni­ło do pod­ję­cia pra­cy w teatrze: Pasja do zawodu.

Stanisław Wosiecki

Pra­cow­nia: Tapicerska
Sta­no­wi­sko: Tapi­cer teatralny
staż pra­cy: 47
staż pra­cy w teatrze: 33
Pierw­sza pre­mie­ra (tytuł): …
Ilość pre­mier: 238
Co skło­ni­ło do pod­ję­cia pra­cy w teatrze: Zami­ło­wa­nie do teatru.

Ryszard Jarkowski

Pra­cow­nia: Ślusarska
Sta­no­wi­sko: Ślu­sarz — spawacz
staż pra­cy: 42
staż pra­cy w teatrze: 12
Pierw­sza pre­mie­ra (tytuł): …
Ilość pre­mier: 80
Co skło­ni­ło do pod­ję­cia pra­cy w teatrze: …

Agnieszka Warcholińska-Nowak

Pra­cow­nia: Kra­wiec­ka damska
Sta­no­wi­sko: Krawcowa
staż pra­cy: 18
staż pra­cy w teatrze: 1,5
Pierw­sza pre­mie­ra (tytuł): Ich czwo­ro
Ilość pre­mier: 8
Co skło­ni­ło do pod­ję­cia pra­cy w teatrze: Moż­li­wość reali­za­cji cie­ka­wych pro­jek­tów. Nie­ba­nal­ność pra­cy oraz pozna­wa­nie nowych ludzi zwią­za­nych z kul­tu­rą i sztuką.

Greg Noo-Wak

staż pra­cy: 30
staż pra­cy w teatrze: 21
Pierw­sza pre­mie­ra (tytuł): Woyzeck
Ilość pre­mier: 127
Co skło­ni­ło do pod­ję­cia pra­cy w teatrze: Miłość do Iwo­ny, Foto­gra­fii i Teatru.