MONOVID-19

TEATR WOBEC PANDEMII / MONODRAMY CHORWACKIE W PRZEKŁADZIE NA JĘZYK POLSKI

Part­ner ITI

ŽELJKA TURČINOVIĆ

ukoń­czy­ła Szko­łę Ryt­mi­ki i Tań­ca oraz stu­dia na Wydzia­le Filo­zo­ficz­nym (jugo­sła­wi­sty­ka i lite­ra­tu­ra porów­naw­cza) i na Aka­de­mii Sztu­ki Dra­ma­tycz­nej w Zagrze­biu (dra­ma­tur­gia). Pra­co­wa­ła jako dra­ma­turż­ka i redak­tor­ka Pro­gra­mu Dra­ma­tycz­ne­go Chor­wac­kiej Tele­wi­zji oraz jako dra­ma­turż­ka i cho­re­ograf­ka w więk­szo­ści chor­wac­kich teatrów. Była człon­ki­nią Rady Teatral­nej i Mię­dzy­na­ro­do­wej Współ­pra­cy Kul­tu­ral­nej w Zagrze­biu i Rije­ce. Od 2001 roku jest dyrek­tor­ką Chor­wac­kie­go Cen­trum ITI (Hrvat­ski cen­tar ITI – Inter­na­tio­nal The­atre Insti­tu­te, pol. Mię­dzy­na­ro­do­wy Insty­tut Teatral­ny) w Zagrze­biu. Redak­tor­ka naczel­na cza­so­pi­sma „Kaza­li­šte” (pol. „Teatr”) oraz serii Biblio­te­ka Man­sio­ni poświę­co­nej dra­ma­to­wi i teatro­wi. Człon­ki­ni redak­cji cza­so­pi­sma „Kre­tan­ja” (pol. „Ruchy”) poświę­co­ne­go sztu­ce tań­ca. Selek­tor­ka wie­lu pre­sti­żo­wych festi­wa­li (Wie­czo­ry Gavel­li, Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Małych Scen w Rije­ce, Dni Maru­li­cia, Dni Saty­ry, Naj­naj­naj festi­val, MESS i innych). Juror­ka festi­wa­li teatral­nych, któ­re odby­wa­ją się w mia­stach takich jak Zagrzeb, Dubrow­nik, Rije­ka, Split, Čako­vec, Uži­ce. Kry­tycz­ka teatral­na i recen­zent­ka; bra­ła udział w sym­po­zjach oraz deba­tach doty­czą­cych twór­czo­ści teatral­nej i dra­ma­to­pi­sar­skiej. Człon­ki­ni Chor­wac­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Arty­stów Dra­ma­tycz­nych i Chor­wac­kie­go Cen­trum ITI.