MONOVID-19

TEATR WOBEC PANDEMII / MONODRAMY CHORWACKIE W PRZEKŁADZIE NA JĘZYK POLSKI

O Projekcie

MONOVID-19 jest pro­jek­tem reali­zo­wa­nym wspól­nie przez por­tal inter­ne­to­wy Drame.hr, SPID (Zwią­zek Sce­na­rzy­stów i Pisa­rzy Utwo­rów Sce­nicz­nych) i cza­so­pi­smo „Kaza­li­šte” („Teatr”) wyda­wa­ne przez Chor­wac­kie Cen­trum ITI. Koor­dy­na­to­rzy – Ivor Mar­ti­nić i Jele­na Kova­čić zapro­si­li do współ­pra­cy 19 chor­wac­kich auto­rów i auto­rek. Twór­cy zgo­dzi­li się, by poprzez mono­lo­gi wyra­zić  swój sto­su­nek do obo­wiąz­ku izo­la­cji i do para­dok­su sytu­acji, któ­ra nas dzie­li, a jed­no­cze­śnie jed­no­czy w zupeł­nie nowy sposób.

Pro­jekt jest pró­bą arty­stycz­ne­go opra­co­wa­nia i opi­sa­nia nowych oko­licz­no­ści życia wymu­szo­nych sytu­acją pan­de­mii COVID-19. Ostat­nie tygo­dnie skło­ni­ły nas do ponow­ne­go roz­wa­że­nia nie­któ­rych z naszych oczy­wi­stych nawy­ków i nawią­za­nych rela­cji, uświa­do­mie­nia sobie nowych obaw, prze­te­sto­wa­nia naszej odpor­no­ści na pani­kę, ale tak­że zakwe­stio­no­wa­nia sys­te­mów spo­łecz­nych i poli­tycz­nych, w któ­rych funk­cjo­nu­je­my. Kreu­jąc swo­je mono­lo­gi, dra­ma­to­pi­sa­rze i dra­ma­to­pi­sar­ki mogli wybrać, czy będą pisać ze sta­no­wi­ska nowo stwo­rzo­nej posta­ci, czy już ist­nie­ją­cej, zna­nej z poprzed­nie­go swo­je­go utwo­ru lub sztu­ki inne­go twór­cy albo czy będą pisać z pozy­cji fak­tycz­nej posta­ci histo­rycz­nej lub współ­cze­snej. Wybo­ry były róż­ne, gło­sy mówi­ły o wie­lu rze­czach i razem stwo­rzy­ły zapis cza­su, któ­ry nie wia­do­mo, co nam przyniesie.

Od 20 kwiet­nia 2020 roku każ­de­go dnia robo­cze­go por­tal Drame.hr zamiesz­czał na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej jeden mono­log, a dyrek­tor­ka Chor­wac­kie­go Cen­trum ITI Želj­ka Turči­no­vić zade­cy­do­wa­ła, że wszyst­kie utwo­ry zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne na łamach cza­so­pi­sma „Kaza­li­šte”.

Auto­rzy i autor­ki, któ­rzy wzię­li udział w pro­jek­cie to: Tomi­slav Zajec, Rona Žulj, Tena Šti­vi­čić, Mir­na Ruste­mo­vić, Iva­na Saj­ko, Vedra­na Kle­pi­ca, Dino Pešut, Jasna Jasna Žmak, Ivan Peno­vić, Dubra­vko Miha­no­vić, Iva­na Vuko­vić, Olja Lozi­ca, Nina Mitro­vić, Espi Tomi­čić, Luka Vla­šić, Goran Ferčec, Beatri­ca Kur­bel, Dina Vuke­lić i Katja Grcić.