MONOVID-19

TEATR WOBEC PANDEMII / MONODRAMY CHORWACKIE W PRZEKŁADZIE NA JĘZYK POLSKI

Koor­dy­na­tor

JELENA KOVAČIĆ

(ur. 1979, Zagrzeb) – chor­wac­ka dra­ma­to­pi­sar­ka i dra­ma­turż­ka, któ­ra regu­lar­nie współ­pra­cu­je w ramach pra­wie wszyst­kich pro­jek­tów z reży­ser­ką Ani­cą Tomić. W 1998 roku sta­ła się człon­ki­nią alter­na­tyw­nej gru­py teatral­nej “The­atre de fem­mes”. Była sty­pen­dyst­ką w ramach pro­gra­mu CEEPUS na Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim w Kato­wi­cach (semestr w 2002 roku) oraz Kul­tur­Kon­takt Austria-Wri­ters in Resi­den­ce w Wied­niu (w 2010 roku). Prze­ło­ży­ła sze­reg tek­stów z języ­ka pol­skie­go na chor­wac­ki (opo­wia­da­nia Paw­ła Huel­le, arty­ku­ły do cza­so­pi­sma „Kaza­li­šte”, dra­mat Mał­go­rza­ty Sikor­skiej-Misz­czuk Waliz­ka). Od maja 2016 roku do maja 2018 roku peł­ni­ła funk­cję dyrek­tor­ki chor­wac­kie­go dra­ma­tu w Chor­wac­kim Teatrze Naro­do­wym im. Iva­na Zaj­ca w Rije­ce. Za swo­ją twór­czość dra­ma­tur­gicz­ną zdo­by­ła licz­ne nagro­dy, rów­nież za pro­jek­ty, któ­re powsta­ły we współ­pra­cy z Ani­cą Tomić.

Pra­co­wa­ły razem m.in. w Teatrze &TD., Zagrzeb­skim Teatrze Mło­dych, Miej­skim Teatrze Dra­ma­tycz­nym Gavel­la, Chor­wac­kim Teatrze Naro­do­wym w Zagrze­biu, Chor­wac­kim Teatrze Naro­do­wym im. Iva­na Zaj­ca w Rijece.

Jele­na Kova­čić i Ani­ca Tomić są autor­ka­mi wie­lu nagra­dza­nych pro­jek­tów. Bra­ły udział w pro­jek­tach mię­dzy­na­ro­do­wych Jan­je. Kokoš. Orao (pol. Jagnię. Kura. Orzeł, kopro­duk­cja Zagrzeb­skie­go Teatru Mło­dych z MESS i Teatrem Bitef) i Jalo­va (pol. Jało­wa, tryp­tyk teatral­ny w ramach Euro­pej­skiej Sto­li­cy Kul­tu­ry w Mariborze).

Jeden z ich wspól­nych tek­stów sce­nicz­nych Prze­pra­szam, czy mogę wam opo­wie­dzieć…? (Opro­sti­te, mogu li vam ispri­ča­ti…?) został opu­bli­ko­wa­ny w języ­ku fran­cu­skim w anto­lo­gii chor­wac­kie­go dra­ma­tu Para­da cyr­ko­wa (Une Para­de De Cirque Antho­lo­gie des écri­tu­res théâtra­les con­tem­po­ra­ines de Cro­atie, 2012), a kolej­ny, Ovo bi mogla biti moja uli­ca (pol. To mogła być moja uli­ca) zna­lazł się w książ­ce (Nie tyl­ko) frag­men­ty. Wybór nowych dra­ma­tów chor­wac­kich, 2019. Na pod­sta­wie tego tek­stu zre­ali­zo­wa­no w ramach olsz­tyń­skie­go Festi­wa­lu DEMOLUDY – Opo­wia­da­my War­mię czy­ta­nie per­for­ma­tyw­ne w reży­se­rii Ani­cy Tomić (dra­ma­tur­gia: Jele­na Kovačić).

Jest współ­ini­cja­tor­ką pro­jek­tu MONOVID-19.

fot. Damir Žižić