STATUT
Fun­da­cji Insty­tut Teatral­ny im. Mie­czy­sła­wa Hertza

Tekst jed­no­li­ty na dzień 2 mar­ca 2021 r. 

Dział I
Posta­no­wie­nia ogólne 

§ 1

Fun­da­cja pod nazwą „Fun­da­cja Insty­tut Teatral­ny im. Mie­czy­sła­wa Hert­za” (zwa­na dalej „Fun­da­cją”) usta­no­wio­na przez Jac­ka Orłow­skie­go aktem nota­rial­nym spo­rzą­dzo­nym w dniu 30 mar­ca 2016 r. w Kan­ce­la­rii Nota­rial­nej przy ul. Kró­lew­skiej 7, przed Nota­riu­szem Anną Obler ( Reper­to­rium A Numer 2615/2016 ) dzia­ła w opar­ciu o Usta­wę z dnia z 6 kwiet­nia 1984 r. o fun­da­cjach (tekst jed­no­li­ty Dz.U. z 11 stycz­nia 2016 r. poz. 40).

§ 2

 1. Sie­dzi­bą Fun­da­cji jest Łódź.
 2. Fun­da­cja dzia­ła na obsza­rze Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, jak rów­nież poza gra­ni­ca­mi kra­ju z zacho­wa­niem obo­wią­zu­ją­cych przepisów.

§ 3

 1.   Czas trwa­nia Fun­da­cji jest nieoznaczony.
 2. Fun­da­cja może two­rzyć filie i oddzia­ły, a tak­że przy­stę­po­wać do spół­ek i fundacji.
 3. Nad­zór nad dzia­łal­no­ścią Fun­da­cji spra­wu­je Mini­ster wła­ści­wy do spraw kul­tu­ry i dzie­dzic­twa naro­do­we­go, któ­re­mu Fun­da­cja skła­da corocz­ne spra­woz­da­nie ze swej działalności.

§ 4

 1. Fun­da­cja uży­wa pie­czę­ci oraz logo według wzo­ru zatwier­dzo­ne­go przez Fundatora.
 2. Fun­da­cja dzia­łać będzie pod nazwą „Fun­da­cja Insty­tut Teatral­ny im. Mie­czy­sła­wa Hert­za”. Dla celów współ­pra­cy z zagra­ni­cą Fun­da­cja może posłu­gi­wać się tłu­ma­cze­niem nazwy w wybra­nych językach.
 3. Fun­da­cja może uży­wać nazwy skró­co­nej „Insty­tut Teatral­ny im. Mie­czy­sła­wa Hertza”.

§ 5

Fun­da­cja może usta­no­wić odzna­ki i meda­le hono­ro­we i przy­zna­wać je wraz z inny­mi nagro­da­mi i wyróż­nie­nia­mi oso­bom fizycz­nym i praw­nym zasłu­żo­nym dla celów obra­nych przez Fun­da­cję lub dla samej Fundacji.

Dział II

Cele i zasa­dy dzia­ła­nia Fundacji

§ 6
Celem Fun­da­cji jest:

 1. dzia­łal­ność kul­tu­ral­no-oświa­to­wa oraz wydaw­ni­cza, w szcze­gól­no­ści wspie­ra­nie i finan­so­wa­nie przed­sta­wień teatral­nych, przed­się­wzięć arty­stycz­nych oraz pro­duk­cji, dys­try­bu­cji i pro­mo­cji utwo­rów audio­wi­zu­al­nych, lite­rac­kich, i innych powsta­łych w wyni­ku aktyw­no­ści twórczej;
 2. wspie­ra­nie i popu­la­ry­za­cja nowych zja­wisk w kul­tu­rze i nie­kon­wen­cjo­nal­nych przed­się­wzięć artystycznych;
 3. wspie­ra­nie dzia­łań zmie­rza­ją­cych do stwo­rze­nia, a potem utrzy­ma­nia obiek­tów uży­tecz­no­ści kul­tu­ral­nej i publicznej,
 4. wspie­ra­nie dzia­łań pro­mu­ją­cych twór­czość teatral­ną, audio­wi­zu­al­ną, edu­ka­cyj­ną i poznaw­czą dla dzie­ci oraz młodzieży;
 5. pomoc w roz­wo­ju arty­stycz­nym i zawo­do­wym twórców;
 6. wspie­ra­nie debiu­tów mło­dych twórców;
 7. wyrów­ny­wa­nie szans w dostę­pie do kul­tu­ry i sztuk audio­wi­zu­al­nych oraz akty­wi­za­cja kul­tu­ral­na grup spo­łecz­nie mar­gi­na­li­zo­wa­nych, w szcze­gól­no­ści osób nie­peł­no­spraw­nych, któ­re mają słu­żyć budo­wa­niu kapi­ta­łu ludz­kie­go w spo­łe­czeń­stwie obywatelskim;
 8.  pro­wa­dze­nie i wspie­ra­nie róż­nych form edu­ka­cji artystycznej,
 9. wspie­ra­nie mię­dzy­na­ro­do­wej wymia­ny arty­stycz­nej i inte­gra­cji euro­pej­skiej w dzie­dzi­nie kultury;
 10. orga­ni­zo­wa­nie i finan­so­wa­nie badań nauko­wych w dzie­dzi­nach obję­tych zakre­sem dzia­ła­nia Fundacji.

§ 7
Fun­da­cja reali­zu­je swo­je cele poprzez:

 1. orga­ni­zo­wa­nie i finan­so­wa­nie przed­się­wzięć kul­tu­ral­no-oświa­to­wych oraz wydaw­ni­czych, w szcze­gól­no­ści w zakre­sie pro­duk­cji, dys­try­bu­cji i pro­mo­cji utwo­rów audio­wi­zu­al­nych, muzycz­nych, lite­rac­kich, fil­mów, audio­bo­oków, słu­cho­wisk, cza­so­pism, przed­sta­wień teatral­nych, arty­stycz­nych i innych powsta­łych w wyni­ku aktyw­no­ści twórczej;
 2. orga­ni­zo­wa­nie i finan­so­wa­nie festi­wa­li teatral­nych, fil­mo­wych, lite­rac­kich i muzycz­nych, wystaw sztu­ki pla­stycz­nej i foto­gra­ficz­nej, poka­zów fil­mów, przed­sta­wień teatral­nych, kon­cer­tów muzycz­nych oraz poka­zów festiwalowych;
 3. orga­ni­zo­wa­nie i finan­so­wa­nie spo­tkań arty­stów z odbior­ca­mi ich twórczości;
 4. orga­ni­zo­wa­nie i finan­so­wa­nie kon­fe­ren­cji, wykła­dów, warsz­ta­tów, kur­sów, semi­na­riów oraz pane­li dys­ku­syj­nych poświę­co­nych teatro­wi, fil­mo­wi, muzy­ce, lite­ra­tu­rze, poezji, pla­sty­ce i fotografii;
 5. orga­ni­zo­wa­nie i finan­so­wa­nie warsz­ta­tów, kon­wer­sa­to­riów i wykła­dów prze­zna­czo­nych dla arty­stów teatral­nych i fil­mo­wych, muzy­ków, poetów oraz pisa­rzy, słu­żą­cych roz­wo­jo­wi arty­stycz­ne­mu tych osób;
 6. finan­so­wa­nie udzia­łu pol­skich arty­stów w warsz­ta­tach, kon­wer­sa­to­riach, festi­wa­lach a tak­że w innych for­mach szko­leń słu­żą­cych roz­wo­jo­wi zawo­do­we­mu tych osób, odby­wa­ją­cych się w kra­ju lub za granicą;
 7. orga­ni­zo­wa­nie i finan­so­wa­nie warsz­ta­tów, kon­wer­sa­to­riów, semi­na­riów i innych form deba­ty publicz­nej, słu­żą­cych popu­la­ry­za­cji i pro­mo­cji twór­czo­ści artystycznej;
 8. orga­ni­zo­wa­nie kon­kur­sów na naj­lep­sze dzie­ło fil­mo­we, teatral­ne, muzycz­ne, lite­rac­kie, pla­stycz­ne i foto­gra­ficz­ne, a tak­że finan­so­wa­nie nagród dla twór­ców wyróż­nio­nych w tych konkursach;
 9. przy­zna­wa­nie i finan­so­wa­nie stypendiów;
 10. finan­so­wa­nie zagra­nicz­nych wyjaz­dów pol­skim arty­stom, w celu pre­zen­ta­cji i popu­la­ry­za­cji pol­skie­go fil­mu, teatru, muzy­ki, lite­ra­tu­ry, fotografii;
 11. współ­pra­ca z insty­tu­cja­mi pro­wa­dzą­cy­mi dzia­łal­ność kul­tu­ral­ną w Pol­sce i za granicą;
 12. stwo­rze­nie zaple­cza mate­rial­ne­go i tech­nicz­ne­go dla pro­duk­cji fil­mo­wej i dzia­łal­no­ści kulturalnej;
 13. orga­ni­zo­wa­nie, finan­so­wa­nie i wspie­ra­nie dzia­łal­no­ści obiek­tów uży­tecz­no­ści kul­tu­ral­nej i publicz­nej (w tym muze­ów, skan­se­nów, cen­trów kul­tu­ry, inte­rak­tyw­nych cen­trów nauki i kultury);
 14. finan­so­wa­nie utrzy­ma­nia i aktu­ali­za­cji stron inter­ne­to­wych, poświę­co­nych tema­ty­ce dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej Fundacji;
 15. świad­cze­nie usług rekla­mo­wych w zamian za wspar­cie finan­so­we dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej Fundacji,
 16. orga­ni­zo­wa­nie i finan­so­wa­nie dzia­łal­no­ści pole­ga­ją­cej na gro­ma­dze­niu i prze­cho­wy­wa­niu doku­men­tów, wypo­sa­że­nia i archi­wa­liów, ksią­żek, płyt, taśm i prac artystycznych,
 17. orga­ni­zo­wa­nie i finan­so­wa­nie dzia­łal­no­ści wydaw­ni­czej, pole­ga­ją­cej na wyda­wa­niu ksią­żek, bro­szur, ulo­tek, pla­ka­tów, pro­gra­mów, kata­lo­gów, i innych mate­ria­łów zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią statutową,
 18. inne dzia­ła­nia reali­zu­ją­ce cele statutowe.

§ 8

 1. Oprócz reali­za­cji ini­cjo­wa­nych przez sie­bie przed­się­wzięć, Fun­da­cja współ­dzia­ła z inny­mi insty­tu­cja­mi, orga­ni­za­cja­mi i oso­ba­mi dla osią­ga­nia wspól­nych celów sta­tu­to­wych. Współ­dzia­ła­nie to może mieć cha­rak­ter wspar­cia orga­ni­za­cyj­ne­go, czę­ścio­we­go lub cał­ko­wi­te­go finan­so­wa­nia przed­się­wzię­cia albo pomo­cy w uzy­ska­niu nie­zbęd­nych fun­du­szy z innych źródeł.
 2. Fun­da­cja może ini­cjo­wać i wspie­rać pro­gra­my oraz przed­się­wzię­cia podej­mo­wa­ne przez pla­ców­ki pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność nauko­wą, nauko­wo-tech­nicz­ną, oświa­to­wą oraz kulturalną.
 3. Fun­da­cja reali­zu­je cele sta­tu­to­we tak­że poprzez człon­ko­stwo w orga­ni­za­cjach zrze­sza­ją­cych fun­da­cje pol­skie i zagra­nicz­ne, o celach sta­tu­to­wych zbież­nych lub toż­sa­mych z celem Fundacji.
 4. W ramach reali­za­cji celów sta­tu­to­wych Fun­da­cja może ini­cjo­wać postę­po­wa­nia i przy­stę­po­wać do postę­po­wań toczą­cych się przed orga­na­mi wymia­ru spra­wie­dli­wo­ści oraz orga­na­mi admi­ni­stra­cji publicz­nej w cha­rak­te­rze orga­ni­za­cji spo­łecz­nej w spo­sób i na zasa­dach okre­ślo­nych w obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sach prawa.
 5. Żad­ne prze­ja­wy dzia­łal­no­ści Fun­da­cji nie powin­ny być inter­pre­to­wa­ne jako zastę­po­wa­nie insty­tu­cji pań­stwo­wych w speł­nia­niu ich usta­wo­wych i sta­tu­to­wych obowiązków.
 6. Fun­da­cja może pro­wa­dzić dzia­łal­ność gospo­dar­czą w roz­mia­rach słu­żą­cych reali­za­cji jej celów statutowych.

Dział III

Mają­tek i docho­dy Fundacji

§ 9

Mają­tek Fun­da­cji sta­no­wi fun­dusz zało­ży­ciel­ski, w wyso­ko­ści 5.000,00 zł. (pięć tysię­cy zło­tych), przy­zna­ny przez Fun­da­to­ra w oświad­cze­niu woli o usta­no­wie­niu Fun­da­cji oraz środ­ki naby­te w toku jej dzia­ła­nia. Jed­no­cze­śnie Fun­da­tor wyod­ręb­nia z fun­du­szu zało­ży­ciel­skie­go Fun­da­cji kwo­tę 1.000,00 zł. (jeden tysiąc zło­tych) z prze­zna­cze­niem tej kwo­ty na dzia­łal­ność gospo­dar­czą Fundacji.

§ 10

 1. Docho­dy Fun­da­cji pocho­dzą z: 
  1. z docho­dów z pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści gospodarczej;
  2. docho­dów z mająt­ku rucho­me­go i nie­ru­cho­me­go oraz z praw majątkowych;
  3. daro­wizn, zapi­sów i spad­ków od osób fizycz­nych i praw­nych, kra­jo­wych i zagranicznych;
  4. docho­dów ze zbió­rek i imprez publicz­nych, akcji cha­ry­ta­tyw­nych, dota­cji i subwencji;
  5. docho­dów z posia­da­nych środ­ków pieniężnych;
  6. pozy­ska­nych grantów;
  7. docho­dów z tytu­łu pro­wa­dze­nia odpłat­nej dzia­łal­no­ści statutowej;
  8. docho­dów z dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej Fundacji,
  9. innych źró­deł dopusz­czo­nych prawem.
 2. Dar­czyń­ca, prze­ka­zu­jąc Fun­da­cji środ­ki mająt­ko­we, może zastrzec, że środ­ki te mają być prze­zna­czo­ne na okre­ślo­ny rodzaj dzia­łal­no­ści Fun­da­cji. Zarząd Fun­da­cji może nie przy­jąć tego warun­ku. Jeże­li prze­ka­za­niu środ­ków nie towa­rzy­szy okre­śle­nie celu ich wyko­rzy­sta­nia, Fun­da­cja może prze­zna­czyć je na dowol­ny cel.

§ 11

Fun­da­cja pro­wa­dzi gospo­dar­kę finan­so­wą i rachun­ko­wość według zasad obo­wią­zu­ją­cych fundacje.

Dział IV

Orga­ny Fun­da­cji
§ 12

 1. Orga­na­mi Fun­da­cji są: 
  1. Fun­da­tor;
  2. Zarząd Fun­da­cji;
 2. Fun­da­tor może powo­łać Radę Pro­gra­mo­wą oraz Komi­tet Oby­wa­tel­ski – orga­ny opi­nio­daw­cze i doradcze.

Fun­da­tor

§ 13

 1. Fun­da­tor jest naj­wyż­szym orga­nem Fundacji .
 2. Fun­da­tor podej­mu­je decy­zje w for­mie uchwały.
 3. Fun­da­tor jest orga­nem opiniującym.
 4. Do kom­pe­ten­cji Fun­da­to­ra nale­ży na zasa­dzie wyłączności : 
  1. powo­ły­wa­nie i odwo­ły­wa­nie Zarzą­du w cało­ści lub poszcze­gól­nych jego człon­ków oraz usta­la­nie wyna­gro­dzeń człon­ków Zarządu;
  2. wybór Pre­ze­sa Zarzą­du oraz Wice­pre­ze­sa Zarządu;
  3. zatwier­dza­nie pro­gra­mów dzia­ła­nia Fundacji;
  4. uchwa­la­nie dla Zarzą­du wytycz­nych działania;
  5. udzie­la­nie szcze­gól­nych peł­no­moc­nictw Zarządowi;
  6. inter­pre­ta­cja statutu;
  7. zatwier­dza­nie struk­tu­ry orga­ni­za­cyj­nej Fundacji;
  8. zatwier­dza­nie spra­woz­dań z dzia­łal­no­ści Fun­da­cji oraz udzie­la­nie abso­lu­to­rium Zarządowi;
  9. wyra­ża­nie opi­nii w spra­wach przed­sta­wio­nych przez Zarząd;
  10. podej­mo­wa­nie decy­zji o przy­stę­po­wa­niu do spół­ek, zrze­szeń i innych orga­ni­za­cji oraz o ich tworzeniu;
  11. podej­mo­wa­nie decy­zji o połą­cze­niu z inną Fun­da­cją lub o likwi­da­cji Fundacji;
  12. podej­mo­wa­nie decy­zji doty­czą­cej zmia­ny statutu;
  13. podej­mo­wa­nie decy­zji o powo­ła­niu Rady Pro­gra­mo­wej, usta­la­nie skła­du oso­bo­we­go Rady Pro­gra­mo­wej oraz regu­la­mi­nu organizacyjnego;
  14. podej­mo­wa­nie decy­zji o powo­ła­niu Komi­te­tu Oby­wa­tel­skie­go, usta­la­nie skła­du oso­bo­we­go Komi­te­tu Oby­wa­tel­skie­go oraz regu­la­mi­nu organizacyjnego;
  15. podej­mo­wa­nie uchwał w spra­wach, w któ­rych sta­tut nie okre­śla wła­ści­wo­ści Orga­nów Fundacji.

Zarząd
 § 14 

 1. Zarząd Fun­da­cji zwa­ny dalej Zarzą­dem skła­da się z jed­nej do sze­ściu osób. Skład Zarzą­du powo­łu­je i odwo­łu­je uchwa­łą Fundator.
 2. Kaden­cja Zarzą­du trwa trzy lata od dnia powo­ła­nia przez Fun­da­to­rów i liczo­na jest wspól­nie dla całe­go skła­du Zarzą­du. Człon­ko­wie Zarzą­du mogą być wybie­ra­ni ponow­nie na to stanowisko.
 3. Człon­ka­mi Zarzą­du mogą rów­nież zostać Fundator.
 4. Człon­ko­stwo Zarzą­du usta­je z chwi­lą odwo­ła­nia bądź śmier­ci człon­ka Zarządu.
 5. Odwo­ła­nie człon­ka Zarzą­du przez Fun­da­to­ra może nastą­pić w każ­dej chwi­li, a w szcze­gól­no­ści w razie: 
  1. zło­że­nia rezy­gna­cji na piśmie;
  2. pod­ję­cia pra­cy, któ­rej cha­rak­ter unie­moż­li­wia nale­ży­te wyko­ny­wa­nie funk­cji człon­ka Zarządu;
  3. cho­ro­by, ułom­no­ści lub utra­ty sił – powo­du­ją­cych trwa­łą nie­zdol­ność do spra­wo­wa­nia funkcji;
  4. nie­peł­nie­nia obo­wiąz­ków człon­ka Zarzą­du przez okres dłuż­szy niż miesiąc;
  5. rażą­ce­go naru­sze­nia posta­no­wień Statutu;
  6. utra­ty zaufa­nia przez człon­ka Zarzą­du u Fundatora.
 6. Fun­da­tor może w każ­dej chwi­li wybrać dodat­ko­we­go człon­ka Zarzą­du, pamię­ta­jąc jed­nak, aby nie prze­kro­czyć licz­by wska­za­nej w ust. 1. Kaden­cja nowo wybra­ne­go człon­ka Zarzą­du trwa do momen­tu upły­wu kaden­cji pozo­sta­łych jego członków.
 7. Człon­ko­wie Zarzą­du nie mogą być ska­za­ni pra­wo­moc­nym wyro­kiem za prze­stęp­stwo umyśl­ne ści­ga­ne z oskar­że­nia publicz­ne­go lub prze­stęp­stwo skarbowe.
 8. Człon­ko­wie Zarzą­du peł­nią swo­ją funk­cję spo­łecz­nie bądź odpłatnie.

§ 15

 1. Zarząd kie­ru­je dzia­łal­no­ścią Fun­da­cji i odpo­wia­da za reali­za­cję jej sta­tu­to­wych celów oraz repre­zen­tu­je Fun­da­cję na zewnątrz.
 2. Oświad­cze­nia woli w imie­niu Fun­da­cji skła­da Pre­zes Zarzą­du lub Wice­pre­zes, jeśli został wybrany.
 3. Oświad­cze­nie woli w imie­niu Fun­da­cji w zakre­sie roz­po­rzą­dza­nia mająt­kiem Fun­da­cji lub zacią­ga­nia zobo­wią­zań do kwo­ty 10.000,00 zł. (słow­nie : dzie­sięć tysię­cy zło­tych) skła­dać może każ­dy czło­nek Zarzą­du lub oso­ba upo­waż­nio­na na piśmie przez Pre­ze­sa Zarządu.
 4. Oświad­cze­nia woli w imie­niu Fun­da­cji w zakre­sie roz­po­rzą­dza­nia mająt­kiem Fun­da­cji lub zacią­ga­nia zobo­wią­zań prze­kra­cza­ją­cych kwo­tę 10.000,00 zł. (słow­nie : dzie­sięć tysię­cy zło­tych) skła­da jed­no­oso­bo­wo Pre­zes Zarzą­du Fundacji.

§ 16

 1. Posie­dze­nia Zarzą­du zwo­łu­je i prze­wod­ni­czy im Pre­zes, a w razie jego nie­obec­no­ści Wice­pre­zes, albo oso­ba wyzna­czo­na przez Pre­ze­sa. Posie­dze­nia Zarzą­du zwo­ły­wa­ne są przez Pre­ze­sa z wła­snej ini­cja­ty­wy, bądź na wnio­sek dwóch człon­ków Zarządu.
 2. Do kom­pe­ten­cji Zarzą­du należy: 
   1. opra­co­wy­wa­nie rocz­nych i wie­lo­let­nich pro­gra­mów dzia­łal­no­ści Fun­da­cji oraz rocz­nych pla­nów finansowych;
   2. pro­wa­dze­nie wszyst­kich spraw mająt­ko­wych Fundacji;
   3. zatrud­nia­nie pra­cow­ni­ków i pozo­sta­łe spra­wy pracownicze;
   4. opra­co­wy­wa­nie corocz­nych spra­woz­dań z dzia­łal­no­ści Fun­da­cji nie póź­niej niż 20 dni przed upły­wem ter­mi­nów zło­że­nia obo­wiąz­ko­wych spra­woz­dań wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów pra­wa i przed­kła­da­nie ich Fundatorowi;
   5. powo­ły­wa­nie eks­per­tów, zespo­łów robo­czych i kon­tro­l­nych oraz zle­ca­nie im prze­pro­wa­dze­nia ocen, badań i kon­tro­li poszcze­gól­nych dzie­dzin dzia­łal­no­ści Fun­da­cji, jeśli uzna, że ist­nie­je taka potrzeba;
   6. uchwa­la­nie regulaminów;
   7. przyj­mo­wa­nie daro­wizn, spad­ków i subwencji;
   8. wyko­ny­wa­nie innych prac zle­co­nych przez Fundatora.
 3. Zarząd podej­mu­je uchwa­ły zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów, przy obec­no­ści co naj­mniej dwóch człon­ków (w tym Pre­ze­sa lub Wice­pre­ze­sa jeśli został powo­ła­ny). W przy­pad­ku rów­nej licz­by gło­sów decy­du­je głos Pre­ze­sa Zarządu.

Rada Pro­gra­mo­wa

§ 17

 1. Fun­da­tor może powo­łać w Fun­da­cji Radę Pro­gra­mo­wą jako organ opi­nio­daw­czy i dorad­czy w zakre­sie wska­za­nych w § 6 sta­tu­tu celów dzia­ła­nia Fundacji.
 2. Spo­sób dzia­ła­nia Rady Pro­gra­mo­wej okre­śla jej regulamin.

Komi­tet Oby­wa­tel­ski
§ 18

 1. Fun­da­tor może powo­łać w Fun­da­cji hono­ro­we cia­ło opi­niu­ją­ce  — Komi­tet Obywatelski.
 2. Człon­ko­stwo w Komi­te­cie Oby­wa­tel­skim uzy­sku­je się poprzez przy­ję­cie zapro­sze­nia do tego gre­mium. Zapro­sze­nie do udzia­łu w Komi­te­cie Oby­wa­tel­skim kie­ru­je Pre­zes Zarzą­du. Przed skie­ro­wa­niem zapro­sze­nia kan­dy­da­tu­rę musi zatwier­dzić Fundator.
 3. Człon­kiem Komi­te­tu Oby­wa­tel­skie­go może zostać oso­ba zapro­po­no­wa­na przez człon­ków Rady Pro­gra­mo­wej, Zarzą­du lub przez Fundatora.
 4.   Spo­sób dzia­ła­nia Komi­te­tu Oby­wa­tel­skie­go okre­śla jego regulamin.

Dział V

Likwi­da­cja

§ 19

 1. Fun­da­cja ule­ga likwi­da­cji w razie osią­gnię­cia celów, dla któ­rych zosta­ła usta­no­wio­na lub w razie wyczer­pa­nia się jej środ­ków finan­so­wych i majątku.
 2. Likwi­da­to­rem Fun­da­cji jest Fun­da­tor, chy­ba że uchwa­ła o likwi­da­cji sta­no­wi inaczej.
 3. Mają­tek Fun­da­cji po zakoń­cze­niu postę­po­wa­nia likwi­da­cyj­ne­go zosta­nie prze­zna­czo­ny na cele wska­za­ne w uchwa­le Likwidatora.

KONIEC