Uro­dzo­ny w 1964 r. w Łodzi. Stu­dia w PWSSP w Łodzi (obec­nie Aka­de­mia Sztuk Pięk­nych im. Wła­dy­sła­wa Strze­miń­skie­go). W roku 1989 uzy­skał dyplom w Pra­cow­ni Pro­jek­to­wa­nia Gra­fi­ki Rekla­mo­wej i Pro­pa­gan­do­wej pro­wa­dzo­nej przez Prof. Bogu­sła­wa Balic­kie­go oraz w Pra­cow­ni Malar­stwa Prof. Andrze­ja Gie­ra­gi. Od ukoń­cze­nia uczel­ni zaj­mu­je się głów­nie twór­czo­ścią w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia gra­ficz­ne­go. Od roku 1997 jest zatrud­nio­ny w ASP  im. Wła­dy­sła­wa Strze­miń­skie­go w Łodzi. W latach 1997–2010 peł­nił funk­cję asy­sten­ta w Pra­cow­ni Pro­jek­to­wa­nia Opa­ko­wań a następ­nie Pra­cow­ni Pro­jek­to­wa­nia Gra­fi­ki Prze­strzen­nej i Pla­ka­tu, pro­wa­dzo­nych przez Prof. Sła­wo­mi­ra Iwańskiego.

W roku 2001 uzy­skał sto­pień nauko­wy dok­to­ra w dzie­dzi­nie sztuk pięk­nych a w 2008 roku tytuł dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go. Od paź­dzier­ni­ka 2010 roku zatrud­nio­ny jest na sta­no­wi­sku kie­row­ni­ka Pra­cow­ni Pro­jek­to­wa­nia Infor­ma­cji Wizu­al­nej w Kate­drze Pro­jek­to­wa­nia Gra­ficz­ne­go łódz­kiej ASP. W 2010 roku decy­zją Rady Wydzia­łu Gra­fi­ki i Malar­stwa oraz Sena­tu ASP otrzy­mał sta­no­wi­sko pro­fe­so­ra nad­zwy­czaj­ne­go. W latach 2012–2016 peł­nił funk­cję pro­dzie­ka­na Wydzia­łu Gra­fi­ki i Malar­stwa w ASP im. Wła­dy­sła­wa Strze­miń­skie­go w Łodzi, a od wrze­śnia 2016 peł­ni na w.w wydzia­le funk­cję dzie­ka­na. W swo­im dorob­ku posia­da pro­jek­ty i reali­za­cje gra­ficz­ne ksią­żek, pla­ka­tów, iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nych, fol­de­rów i wydaw­nictw pra­so­wych. Zre­ali­zo­wał tak­że licz­ne pro­jek­ty dla insty­tu­cji kul­tu­ry, takich jak muzea, gale­rie, czy teatry. Współ­pra­co­wał m.in z Teatrem Wiel­kim w Łodzi oraz Teatrem Pol­skim w Biel­sku Bia­łej dla któ­rych zapro­jek­to­wał zna­ki gra­ficz­ne (logo­ty­py), pla­ka­ty oraz mate­ria­ły infor­ma­cyj­ne. Reali­zo­wał rów­nież pla­ka­ty i publi­ka­cje infor­ma­cyj­ne dla łódz­kie­go Teatru Pino­kio. Jest auto­rem zna­ku gra­ficz­ne­go ogól­no­pol­skiej impre­zy teatral­nej Dotknij Teatru, dla któ­rej zre­ali­zo­wał tak­że w latach 2011–2014 pełen zestaw mate­ria­łów infor­ma­cyj­nych i promocyjnych.

Brał udział w waż­niej­szych wysta­wach w kra­ju i zagra­ni­cą: Mię­dzy­na­ro­do­wym Bien­na­le Pla­ka­tu w War­sza­wie, Mię­dzy­na­ro­do­wym Trien­na­le Pla­ka­tu w Lah­ti, Trien­na­le Pla­ka­tu Sce­nicz­ne­go w Sofii, Bien­na­le Pro­jek­to­wa­nia Gra­ficz­ne­go Gol­den Bee w Moskwie, Mię­dzy­na­ro­do­wym Trien­na­le Pla­ka­tu Poli­tycz­ne­go w Mons, Bien­na­le Pla­ka­tu Pol­skie­go w Kato­wi­cach i innych…