Uro­dzo­ny 1956 roku, socjo­log i dzien­ni­karz. Absol­went Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go. Spe­cja­li­zu­je się w dzie­dzi­nie histo­rii kul­tu­ry i pro­ble­mów spo­łecz­nych wie­lo­na­ro­do­wej Łodzi. Był sty­pen­dy­stą The Cen­tral Euro­pe­an Uni­ver­si­ty, Fun­da­cji Kościusz­kow­skiej i Kul­tu­ramt Stut­t­gart. Obec­nie przy­go­to­wu­je książ­kę na temat muzy­ki kla­sycz­nej w Łodzi w okre­sie nazi­zmu i komu­ni­zmu. Miesz­ka w Łodzi.

Autor ksią­żek: Zagi­nio­na dziel­ni­ca. Łódź żydow­ska – ludzie i miej­sca (1998), uho­no­ro­wa­nej Zło­tym Exli­bri­sem Książ­ni­cy Miej­skiej w Łodzi, Pia­sek z Atlan­ty­dy. Roz­mo­wy z Jerzym Groh­ma­nem (2006); Bru­ko­wiec. Warsz­tat repor­ter­ski w prak­ty­ce (2006), Dzien­nik wir­tem­ber­ski. Lato 2007 (2008), Ksiądz Ste­fan Miecz­ni­kow­ski — jezu­ita i har­cerz (2010).

Współ­au­tor (ze Sła­wo­mi­rem M. Nowi­now­skim i Toma­szem Tobor­kiem) bio­gra­fii Tade­usz Wyrwa – par­ty­zant z natu­ry (2007).

Współ­re­dak­tor Col­lo­qu­ium Naro­dów (1991) – publi­ka­cji zawie­ra­ją­cej mate­ria­ły z odby­tej w 1987 nie­za­leż­nej kon­fe­ren­cji nt. mniej­szo­ści naro­do­wych w Pol­sce, oraz Kro­ni­ki get­ta łódzkiego/Litzmannstadt Get­to 1941–1944, Tom 1–5 (2009), nagro­dzo­nej nagro­dą zespo­ło­wą rek­to­ra Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go i nagro­dą „Klio“.