Małgorzata Gaduła-Zawratyńska

Absol­went­ka Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go, kie­run­ku peda­go­gi­ka w zakre­sie pra­cy kul­tu­ral­no- oświa­to­wej. Pra­cę zawo­do­wą roz­po­czę­ła w Muzeum Sztu­ki w Łodzi za dyrek­cji Ryszar­da Sta­ni­sław­skie­go. Pra­co­wa­ła w dzia­le oświa­to­wym, dzia­le Pro­mo­cji i pia­sto­wa­ła sta­no­wi­sko wice­dy­rek­to­ra. W tym cza­sie stu­dio­wa­ła pody­plo­mo­wo muze­al­nic­two. W latach 1997 — 2002 pro­wa­dzi­ła wła­sną dzia­łal­ność – kli­ma­tycz­na her­ba­ciar­nię-gale­rię Gadu Gadu przy ul. Piotr­kow­skiej 67 w Łodzi. W tym cza­sie zało­ży­ła  sto­wa­rzy­sze­nie „Festi­wal Muzy­ki Fil­mo­wej w Łodzi” i współ­or­ga­ni­zo­wa­ła dwie kolej­ne edy­cje Festiwalu.

Od 2002 r. pra­co­wa­ła w Pole­skim Ośrod­ku Sztu­ki w Łodzi — orga­ni­zo­wa­ła i pro­wa­dzi­ła spo­tka­nia z oso­bi­sto­ścia­mi świa­ta kul­tu­ry, sztu­ki i mediów. Orga­ni­zo­wa­ła rów­nież i pro­wa­dzi­ła warsz­ta­ty, kon­kur­sy i spo­tka­nia lite­rac­kie dla dzie­ci i mło­dzie­ży we współ­pra­cy ze szko­ła­mi. Orga­ni­zo­wa­ła i pro­wa­dzi­ła jako kie­row­nik obo­zy arty­stycz­ne i języ­ko­we dla mło­dzie­ży. Spra­wo­wa­ła nad­zór nad pro­jek­ta­mi i przy­go­to­wa­niem wnio­sków o dota­cje. Współ­or­ga­ni­zo­wa­ła pro­jek­ty reali­zo­wa­ne w Pole­skim Ośrod­ku Sztu­ki mię­dzy inny­mi: Mię­dzy­na­ro­do­we Bien­na­le Tera­pia i Teatr, Festi­wal Teatrów Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Opra­co­wa­ła kon­cep­cję i pro­wa­dzi­ła autor­ski cykl „Tole­ran­cja” – w ramach któ­re­go poru­sza­ne były naj­bar­dziej aktu­al­ne i waż­ne pro­ble­my spo­łecz­ne, poli­tycz­ne i kul­tu­ro­we, a tak­że opra­co­wa­ła kon­cep­cję i pro­wa­dzi­ła autor­ski cykl „Teraz My” – pre­zen­tu­ją­cy syl­wet­ki, doko­na­nia i ana­li­zę twór­czo­ści mło­dych twór­ców filmowych.

W 2008 utwo­rzy­ła sto­wa­rzy­sze­nie: „ Obsza­ry kul­tu­ry”, któ­re­go była Wice­pre­ze­sem. W latach 2007–2009 peł­ni­ła funk­cję Rzecz­ni­ka Pra­so­we­go Festi­wa­lu Roz­wo­jo­wo Roz­ryw­ko­we­go „PRO­GRES­Ste­ron w Łodzi zaj­mu­jąc się orga­ni­zo­wa­niem kam­pa­nii medial­nych i pro­mo­cją wyda­rzeń. Ukoń­czy­ła w tym cza­sie stu­dia pody­plo­mo­we Zarzą­dza­nie Insty­tu­cja­mi Kul­tu­ry w struk­tu­rach Unii Euro­pej­skiej. W 2008 r. roz­po­czę­ła pra­cę w Wydzia­le Kul­tu­ry Urzę­du Mia­sta Łodzi. Koor­dy­no­wa­ła pra­cę Teatrów i Domów Kul­tu­ry, peł­ni­ła obo­wiąz­ki Zastęp­cy Dyrek­to­ra oraz pra­co­wa­ła na sta­no­wi­sku Głów­ne­go Spe­cja­li­sty- Koor­dy­na­to­ra Zespo­łu ds. Miej­skich Insty­tu­cji Kul­tu­ry.
W tym cza­sie zaj­mo­wa­ła się koor­dy­na­cją pro­jek­tów takich jak Dotknij teatru i Regio­nal­ny Kon­gres Kul­tu­ry w Łodzi. Współ­pra­co­wa­ła przy two­rze­niu doku­men­tu Poli­ty­ka Roz­wo­ju Kul­tu­ry w Łodzi 2020+, a tak­że bra­ła udział w pra­cach komi­sji przy­zna­ją­cych dota­cje w ramach otwar­tych kon­kur­sów ofert dla orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych oraz w pra­cach Komi­sji Sty­pen­dial­nej. Opra­co­wy­wa­ła pro­jek­ty aktów pra­wa miej­sco­we­go zaj­mu­jąc się jed­no­cze­śnie ich procedowaniem.

W 2012 r. roz­po­czę­ła pra­cę w Naro­do­wym Cen­trum Kul­tu­ry na sta­no­wi­sku Kie­row­ni­ka Dzia­łu Pro­gra­mów Dota­cyj­nych spra­wu­jąc nad­zór nad reali­za­cją pro­gra­mów Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go, dla któ­rych NCK jest insty­tu­cją zarzą­dza­ją­cą: Edu­ka­cja – prio­ry­tet 1 – Edu­ka­cja kul­tu­ral­na, Roz­wój infra­struk­tu­ry kul­tu­ry – prio­ry­tet 3 – Infra­struk­tu­ra domów kul­tu­ry, Kul­tu­ra dostęp­na. Była rów­nież odpo­wie­dzial­na za spra­wo­wa­nie kon­tro­li nad two­rze­niem regu­la­mi­nów, zasad reali­za­cji i wdra­ża­niem pro­gra­mów wła­snych NCK: Dom Kul­tu­ry+ Ini­cja­ty­wy lokal­ne, Bar­dzo Mło­da Kul­tu­ra, Kul­tu­ra Inter­wen­cje, szko­leń „Zaproś nas do sie­bie”. Orga­ni­zo­wa­ła dorocz­ne spo­tka­nia bene­fi­cjen­tów pro­gra­mu Dom Kul­tu­ry+ Ini­cja­ty­wy lokal­ne i kon­cer­tu fina­ło­we­go Pro­gra­mu Śpie­wa­ją­ca Pol­ska oraz szko­leń dla kadry domów kul­tu­ry. Bra­ła udział w pra­cach Zespo­łów Oce­nia­ją­cych wnio­ski w pro­gra­mach NCK i MKiDN jak rów­nież  w pra­cach komi­sji oce­nia­ją­cej wnio­ski sty­pen­dial­ne w MKiDN i w pra­cach Zespo­łu Oce­nia­ją­ce­go wnio­ski w pro­gra­mie Muzeum Histo­rii Pol­ski „Patrio­tyzm Jutra”.

We wrze­śniu 2016 roz­po­czę­ła pra­cę na sta­no­wi­sku Kie­row­ni­ka Dzia­łu Mar­ke­tin­gu w Muzeum Sztu­ki w Łodzi, a w grud­niu tego same­go roku zosta­ła zatrud­nio­na w Teatrze Nowym im. Kazi­mie­rza Dejm­ka w Łodzi na sta­no­wi­sku Kie­row­ni­ka Dzia­łu Mar­ke­tin­gu i Obsłu­gi Widzów gdzie pra­cu­je do dziś.