Jacek Kusiński

Uro­dzo­ny w 1959 roku w Łodzi. Z Łodzią zwią­za­ny do dzi­siaj. Foto­graf, wydaw­ca i współ­au­tor ksią­żek o Łodzi.  Autor licz­nych foto­gra­fii Łodzi. Pierw­szą książ­kę wydał w tzw. „dru­gim obie­gu” w roku 1980 wraz z Jadwi­gą i Paw­łem Try­zna. Była to „Mała apo­ka­lip­sa” Tade­usza Konwickiego.

Współ­au­tor i wydaw­ca licz­nych publi­ka­cji m.in. „City/Miasto”, „Piotr­kow­ska. Spa­cer pierw­szy”, „Piotr­kow­ska. Spa­cer dru­gi”, „Księ­ga fabryk Łodzi”, „Łódź na mapach” oraz „Bez­bron­ne miasto.”

W książ­ce „Bez­bron­ne mia­sto” zamie­ścił mię­dzy inny­mi pamięt­nik wiel­kie­go łodzia­ni­na Mie­czy­sła­wa Hert­za z cza­sów pierw­szej woj­ny świa­to­wej. Odkrył  dla łodzian nie­co zapo­mnia­ne­go i nie­do­ce­nia­ne­go Mie­czy­sła­wa Hert­za. Zafa­scy­no­wa­ny jego życiem i twór­czo­ścią dra­ma­tur­gicz­ną sta­ra się zain­te­re­so­wać tą posta­cią jak naj­szer­szy krąg osób.