Iza Połońska

Woka­list­ka, kame­ra­list­ka śpie­wa­ją­ca w róż­nych sty­lach od kla­sy­ki po pio­sen­kę aktor­ską i jazz. Dok­tor sztuk muzycz­nych. Absol­went­ka Wydzia­łu Wokal­no-Aktor­skie­go Aka­de­mii Muzycz­nej w Łodzi (dyplom w kla­sie prof. Beaty Zawadz­kiej-Kłos) oraz Mistrzow­skich Pody­plo­mo­wych Stu­diów Wokal­nych we wro­cław­skiej Aka­de­mii Muzycz­nej w kla­sie prof. Chri­stia­na Els­sne­ra. Uczest­ni­czy­ła w kur­sach pro­wa­dzo­nych przez: Tere­sę Żylis-Gara (Mona­co, Radzie­jo­wi­ce), Toma Karu­se (Ham­burg), Ingrid Krem­ling (Ham­burg, Wro­cław) i Annę Sera­fiń­ską (War­sza­wa).

W latach 2003 – 2009 inten­syw­nie kon­cer­to­wa­ła w Euro­pie: Fran­cji, Bel­gii, Austrii, Hisz­pa­nii, w Niem­czech i we Włoszech.

W jej dorob­ku arty­stycz­nym szcze­gól­ne miej­sce zaj­mu­je współ­pra­ca (jesz­cze pod­czas stu­diów) z łódz­kim kom­po­zy­to­rem Pio­trem Her­tlem. Zaowo­co­wa­ła ona sze­re­giem wspól­nych wystę­pów w kate­go­rii pio­sen­ki aktor­skiej, któ­re zosta­ły zare­je­stro­wa­ne przez Pol­skie Radio i TVP. Po śmier­ci Her­tla, aktyw­nie włą­czy­ła się w reali­za­cję kil­ku pro­jek­tów, m. in. Zie­lo­ny pej­zaż… Pio­sen­ki Pio­tra Her­tla (pły­ta DVD), Gwiaz­da dla Pio­tra Her­tla.Na swym kon­cie w ostat­nich 8 latach ma wystę­py m.in. w Biblio­te­ce Pol­skiej w Pary­żu, w legen­dar­nej Piw­ni­cy Arty­stycz­nej Kury­le­wi­czów w War­sza­wie, licz­ne pre­zen­ta­cje pro­jek­tu współ­two­rzo­ne­go z Witol­dem Jania­kiem, pia­ni­stą i kom­po­zy­to­rem jaz­zo­wym, Jaz­zo­we Kolo­ry Miło­ści, któ­ry powstał na zamó­wie­nie XIV Wędrow­ne­go Festi­wa­lu Fil­har­mo­nii Łódz­kiej Kolo­ry Pol­ski w 2013 r. Ostat­nie 2 lata wypeł­ni­ły jej kon­cer­ty z Orkie­stra­mi Fil­har­mo­nicz­ny­mi w Pol­sce z pro­jek­tem POŁOŃSKA śpie­wa OSIECKĄ, któ­ry współ­two­rzy z Lesz­kiem Koło­dziej­skim, akor­de­oni­stą i aranżerem.

Inten­syw­nie kon­cer­tu­je śpie­wa­jąc reci­ta­le w całej Polsce.

W latach 2010 – 2016 współ­pra­co­wa­ła z Kate­drą Kame­ra­li­sty­ki Aka­de­mii Muzycz­nej w Łodzi. W latach 2012- 2017 była człon­kiem Zarzą­du Łódz­kie­go Oddzia­łu Sto­wa­rzy­sze­nia Pol­skich Arty­stów Muzy­ków (SPAM). 30 wrze­śnia 2017 r. obro­ni­ła jed­no­gło­śnie pierw­szy w Pol­sce dok­to­rat w dzie­dzi­nie woka­li­sty­ki doty­czą­cy wyko­naw­stwa pio­sen­ki aktor­skiej. Wśród Uczel­ni, z któ­ry­mi współ­pra­co­wa­ła wymie­nić nale­ży: Aka­de­mię Muzycz­ną w Łodzi, Szko­łę Aktor­ską przy Teatrze Ślą­skim w Kato­wi­cach i Wydział Aktor­ski PWS­FTviT w Łodzi.

Jest tak­że tre­ne­rem wokal­nym, współ­pra­cu­je z teatra­mi przy­go­to­wu­jąc akto­rów do spek­ta­kli i par­tii śpie­wa­nych. Spek­takl POCZEKALNIA w reż. Jaro­sła­wa Woj­cie­chow­skie­go w Teatrze Nowym im. Kazi­mie­rza Dejm­ka w Łodzi, któ­re­go pre­mie­ra mia­ła miej­sce 9 lute­go 2018 r. był dla niej oka­zją do inspi­ru­ją­ce­go spo­tka­nia z Ole­ną Leonen­ko-Gło­wac­ką i Tymo­nem Tymań­skim. Jed­nym z naj­istot­niej­szych Spo­tkań w jej życiu arty­stycz­nym była współ­pra­ca z wybit­nym reży­se­rem teatral­nym i fil­mo­wym Mariu­szem Grze­gorz­kiem przy reali­za­cji spek­ta­klu dyplo­mo­we­go Wydzia­łu Aktor­skie­go Szko­ły Fil­mo­wej w Łodzi POMYSŁOWE MEBELKI Z GĄBKI, któ­re­go pre­mie­ra mia­ła miej­sce w Teatrze Stu­dyj­nym w Łodzi 10 listo­pa­da 2018 r.

Naj­więk­szą inspi­ra­cją arty­stycz­ną dla Artyst­ki pozo­sta­je nie­zmien­nie jej Mąż Domi­nik Połoń­ski, wybit­ny pol­ski wio­lon­cze­li­sta, któ­re­go hasło WYOBRAŹNIA TWORZY RZECZYWISTOŚĆ nie­prze­rwa­nie kształ­tu­je jej życie arty­stycz­ne i prywatne.