Grzegorz Nowak (Greg Noo-Wak)

 

Urodzo­ny w 1966 r w Kro­śnie. Foto­graf, sce­no­graf, pro­du­cent teatral­ny, współ­pra­cu­je na sta­łe z Teatrem im. Ste­fa­na Jara­cza w Łodzi. Czło­nek zarzą­du Fun­da­cji Insty­tut Teatral­ny im. Mie­czy­sła­wa Hert­za w Łodzi.

Absol­went Wydzia­łu Ope­ra­tor­skie­go i Reali­za­cji Tele­wi­zyj­nej na kie­run­ku Reali­za­cja Obra­zu Fil­mo­we­go, Tele­wi­zyj­ne­go i Foto­gra­fia, w spe­cjal­no­ści Foto­gra­fia (PWS­FTviT w Łodzi). Twór­ca ser­wi­sów foto­gra­ficz­nych dla teatrów, pla­ka­tów, pro­jek­tów wspie­ra­ją­cych spek­ta­kle  i wystaw. Uczest­nik zbio­ro­wych wystaw, lau­re­at kon­kur­sów foto­gra­ficz­nych. Współ­pra­cu­je z teatra­mi z Łodzi, Wro­cła­wia, Kra­ko­wa, Opo­la, War­sza­wy, Pozna­nia i Gdy­ni oraz Fun­da­cją  Repu­bli­ka Marzeń, AT w War­sza­wie, Szko­łą Fil­mo­wą w Łodzi, PWST w Kra­ko­wie filia we Wrocławiu.

Pro­pa­ga­tor idei trój­dziel­no­ści foto­gra­fii teatral­nej KKD ( Kulisy_Kreacja_Dokumentacja ).

Jako sce­no­graf two­rzył i współ­pra­co­wał z Teatrem Stu­dyj­nym PWS­FTviT, Teatrem Jara­cza w Łodzi, TV Toya i TVP 3 Łódź. Dzia­ła­nia arty­stycz­ne publi­ku­je pod pseu­do­ni­mem Greg Noo-Wak. Odzna­czo­ny przez Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go odzna­ką ” Zasłu­żo­ny dla Kul­tu­ry Pol­skiej ” w 2015 r. oraz Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej za zasłu­gi dla kul­tu­ry pol­skiej, Brą­zo­wym Krzy­żem Zasłu­gi w 2018 r.