MONOVID-19

TEATR WOBEC PANDEMII / MONODRAMY CHORWACKIE W PRZEKŁADZIE NA JĘZYK POLSKI

Tłu­macz

GABRIELA ABRASOWICZ

dok­tor nauk huma­ni­stycz­nych w zakre­sie lite­ra­tu­ro­znaw­stwa, absol­went­ka filo­lo­gii sło­wiań­skiej Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go. Na Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim w Kato­wi­cach reali­zu­je pro­jekt badaw­czy (Trans)pozycje idei w chor­wac­kim i serb­skim dra­ma­to­pi­sar­stwie oraz teatrze (1990–2020). Per­spek­ty­wa trans­kul­tu­ro­wa finan­so­wa­ny ze środ­ków Naro­do­we­go Cen­trum Nauki. Przed­mio­tem jej badań nauko­wych jest współ­cze­sny dra­mat i teatr postju­go­sło­wiań­ski. Autor­ka książ­ki Dra­mat cia­ła. Cia­ło w dra­ma­cie. Twór­czość serb­skich i chor­wac­kich dra­ma­to­pi­sa­rek w latach 1990–2010 (ATUT, Wro­cław 2016, ss. 456) oraz sze­re­gu arty­ku­łów. Współ­re­dak­tor­ka dwu­to­mo­wej publi­ka­cji (Nie tyl­ko) frag­men­ty. Wybór nowych dra­ma­tów chor­wac­kich (z Lesz­kiem Mał­cza­kiem, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go, Kato­wi­ce 2019) i autor­ka wstę­pu do tego wydania.

Zaj­mu­je się prze­kła­dem dra­ma­to­pi­sar­stwa głów­nie chor­wac­kie­go, serb­skie­go i bośniac­kie­go na język pol­ski. Część sztuk zosta­ła przed­sta­wio­na publicz­no­ści teatral­nej w Pol­sce jako czy­ta­nia sce­nicz­ne lub spek­ta­kle (np. na pod­sta­wie utwo­rów Tomi­sla­va Zaje­ca, Ivo­ra Mar­ti­ni­cia, Dia­ny Mehe­ik, Lany Šarić, Roma­no Niko­li­cia, Mila­na Mar­ko­vi­cia, Tan­ji Šljivar).

Współ­pra­cu­je z Chor­wac­kim Cen­trum ITI w Zagrzebiu.

Miesz­ka we Wrocławiu.