18700772 1875908622659593 386196005223182787 o

Wystawa pt. “Piekło Dantego”

25 maja 2017 r. o godzi­nie 19.00 w Aka­de­mic­kim Ośrod­ku Ini­cja­tyw Arty­stycz­nych odby­ła się wysta­wa pt. “Pie­kło Dan­te­go” pre­zen­tu­ją­ca pra­ce stu­den­tów ASP: Pau­li­ny Woj­nar, Micha­li­ny Paw­lak, Kami­li Cho­bot, Wero­ni­ki Pie­trzak, Darii Paw­lak, Alek­san­dry Tysz­kow­skiej, Mag­da­le­ny Meronk i Mar­ty Marii Joniec.

Kura­to­rem wysta­wy była dr Iza­be­la Stro­nias pro­wa­dzą­ca Pra­cow­nię Kostiu­mu Sce­nicz­ne­go w łódz­kiej ASP.

    Warto przeczytać

  • 15031931

    „Ulica” Elmera Rice’a w Teatrze Miejskim w Łodzi

  • 2

    “Porwanie Sabinek” z Józefem Węgrzynem w Teatrze “Osa”