Salon Poezji II foto Greg Noo Wak 33 min

Krakowski salon poezji w Łodzi

5 listo­pa­da 2017 r. w Muzeum Mia­sta Łodzi odby­ło się czy­ta­nie utwo­rów W. Szek­spi­ra w ramach dzia­ła­nia „Kra­kow­skie­go salo­nu poezji w Łodzi”. W spo­tka­niu wzię­li udział aktorzy:Maria Gład­kow­ska, Moni­ka Bucho­wiec, Dariusz Kowal­ski, Miro­sław Oczkoś, Bar­tosz Turzyń­ski i Mariusz Siudziński.

Sło­wo wstęp­ne wygło­si­ła Kata­rzy­na Jasiń­ska, a opra­wę muzycz­ną całe­go wyda­rze­nia przy­go­to­wa­ła gra­ją­ca na marim­bie Julian­na Sie­dler – Smuga.

Sce­na­riusz i reży­se­ria Jacek Orłowski.

    Warto przeczytać

  • 15031931

    „Ulica” Elmera Rice’a w Teatrze Miejskim w Łodzi

  • 2

    “Porwanie Sabinek” z Józefem Węgrzynem w Teatrze “Osa”