Salon Poezji IV foto Greg Noo Wak  15 1600x1068 min

Krakowski salon poezji w Łodzi

„Jerzy Jar­nie­wicz – poeta i tłu­macz” to tytuł salo­nu poetyc­kie­go, któ­ry odbył się 14 stycz­nia 2018 r. na Małej Sce­nie Teatru Nowe­go w Łodzi
Roz­mo­wę z poetą prze­pro­wa­dzi­ła Justy­na Sobolewska
Czy­ta­li: Maria Gład­kow­ska, Kami­la Sal­we­ro­wicz i Bro­ni­sław Wrocławski.
Opra­wę muzycz­ną przy­go­to­wa­li stu­den­ci z Aka­de­mii Muzycznej:
Paweł Mię­tus (trąb­ka)
Szy­mon Szysz­ka (pia­ni­no)
Sce­na­riusz i reży­se­ria Jacek Orłowski

    Warto przeczytać

  • 15031931

    „Ulica” Elmera Rice’a w Teatrze Miejskim w Łodzi

  • 2

    “Porwanie Sabinek” z Józefem Węgrzynem w Teatrze “Osa”