Łodzia­nin. Aktor teatral­ny, fil­mo­wy, tele­wi­zyj­ny i radio­wy. Uro­dził się w roku 1951 w Łodzi. W 1973 r. ukoń­czył Wydział Aktor­ski Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­ły Fil­mo­wej, Tele­wi­zyj­nej i Teatral­nej im L. Schillera.

Pierw­szy sezon teatral­ny pra­co­wał na sce­nie im. St. Jara­cza w Olsz­ty­nie. W 1975 roku wró­cił do Łodzi i tu, gra­jąc na sce­nach Teatru Powszech­ne­go, Teatru Nowe­go i Teatru im. S. Jara­cza, pra­cu­je do dziś. Współ­pra­co­wał gościn­nie z Teatrem Ocho­ty, Teatrem Stu­dio w War­sza­wie oraz Teatrem Pol­skim we Wrocławiu.

Od roku 1982 wykła­dow­ca PWS­FTviT im. L. Schil­le­ra w Łodzi. W latach 1989–2012 pro­dzie­kan i dzie­kan Wydzia­ły Aktor­skie­go. W roku 2011 otrzy­mał tytuł pro­fe­so­ra zwyczajnego.

Lau­re­at wie­lu wyróż­nień i nagród aktor­skich. Odzna­czo­ny Brą­zo­wym Meda­lem „Zasłu­żo­ny Kul­tu­rze Glo­ria Artis”, dwu­krot­nie Zło­tym Krzy­żem Zasłu­gi oraz Krzy­żem Kawa­ler­skim Orde­ru Odro­dze­nia Polski.