Anna Olszewska

Uro­dzo­na 1967r., pra­wnucz­ka Mie­czy­sła­wa Hert­za, far­ma­ceut­ka, absol­went­ka Aka­de­mii Medycz­nej w Łodzi. Od 1992 pra­co­wa­ła w jed­nej z łódz­kich aptek otwar­tych. W 2003 zaję­ła się zbie­ra­niem mate­ria­łów bio­gra­ficz­nych doty­czą­cych rodzi­ny Hert­zów, przede wszyst­kim Zofii i Zyg­mun­ta Hert­zów, współ­twór­ców Insty­tu­tu Lite­rac­kie­go w Pary­żu, jed­ne­go z naj­waż­niej­szych pol­skich ośrod­ków kulturalno–politycznych na emi­gra­cji po dru­giej woj­nie świa­to­wej, wydaw­cy mie­sięcz­ni­ka „Kul­tu­ra”.

Od stycz­nia 2006 do maja 2009 pra­co­wa­ła w war­szaw­skim Towa­rzy­stwie Opie­ki nad Archi­wum Insty­tu­tu Lite­rac­kie­go w Pary­żu. Autor­ka tek­stów: Doku­men­ty Zofii Hertz (1910/1911–2003), „Zeszy­ty Histo­rycz­ne”, z. 156, Biblio­te­ka „Kul­tu­ry” t. 535, Paryż, Insty­tut Lite­rac­ki 2006 oraz Zyg­munt Hertz (1908–1979). Absol­went Szko­ły Zgro­ma­dze­nia Kup­ców  w Łodzi, „Zeszy­ty Histo­rycz­ne”, z. 162, Biblio­te­ka „Kul­tu­ry” t. 541, Paryż, Insty­tut Lite­rac­ki 2007. Obec­nie powra­ca do zawodu.