PLAKAT Aldrige jako Otello 1 2 internet 25.10 min

Międzynarodowa konferencja poświęcona pamięci Iry Aldridge’a

6 listo­pa­da 2017 r. odby­ła się mię­dzy­na­ro­do­wa kon­fe­ren­cja poświę­co­na pamię­ci Iry Aldridge’a, współ­or­ga­ni­zo­wa­na przez nasz Instytut.

W ramach wyda­rze­nia  odby­ło się sym­po­zjum na Uni­wer­sy­te­cie Łódz­kiem, a następ­nie zosta­ła otwar­ta wysta­wa w Biblio­te­ce Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go. Wie­czo­rem w Aka­de­mic­kim Ośrod­ku Ini­cja­tyw Arty­stycz­nych obej­rze­li­śmy fil­mo­wą wer­sję przed­sta­wie­nia z Mem­phis opo­wia­da­ją­ce­go o losach Iry Aldrid­ge­’a. Po pro­jek­cji widzo­wie mie­li oka­zję poroz­ma­wiać z twór­ca­mi przed­sta­wie­nia. Następ­ne­go dnia goście kon­fe­ren­cji z Wiel­kiej Bry­ta­nii i Sta­nów Zjed­no­czo­nych odwie­dzi­li naszą wysta­wę „ Mie­czy­sław Hertz / W krę­gu Anan­ke” pre­zen­to­wa­ną w Gale­rii 7.15. w Hote­lu Grand.

    Warto przeczytać

  • 15031931

    „Ulica” Elmera Rice’a w Teatrze Miejskim w Łodzi

  • 2

    “Porwanie Sabinek” z Józefem Węgrzynem w Teatrze “Osa”