Misja

TWÓRZMY WSPÓLNIE NASZE ŚRODOWISKO, NASZĄ KULTURĘ, NASZ ŚWIAT

Instytut Teatralny im. Mieczysława Hertza

powstał w 2016 roku z ini­cja­ty­wy reży­se­ra i nauczy­cie­la aka­de­mic­kie­go Jac­ka Orłowskiego.

Głów­nym celem Insty­tu­tu jest budo­wa­nie żywej i twór­czej rela­cji mię­dzy tra­dy­cją kul­tu­ry lokal­nej i euro­pej­skiej, a współ­cze­sną prak­ty­ką arty­stycz­ną. Tym samym dzia­ła­nia Insty­tu­tu mają wspie­rać roz­wój świa­do­mo­ści oby­wa­tel­skiej w obsza­rze toż­sa­mo­ści spo­łecz­nej i kulturowej.

Dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne w ramach Insty­tu­tu będą prze­bie­ga­ły w trzech obsza­rach okre­ślo­nych jako: DOKUMENTACJA, EDUKACJA i KREACJA.

Dokumentacja

Gro­ma­dze­nie i archi­wi­za­cja wszel­kie­go rodza­ju doku­men­tów i świa­dectw kul­tu­ry mate­rial­nej zwią­za­nych z histo­rią łódz­kich teatrów dramatycznych.

Edukacja

Upo­wszech­nia­nie wie­dzy na temat histo­rii i współ­cze­sno­ści łódz­kich teatrów. Pro­mo­cja doko­nań łódz­kich arty­stów i insty­tu­cji teatral­nych w kra­ju i za granicą.

Kreacja

Two­rze­nie nowych i ory­gi­nal­nych pro­po­zy­cji inte­lek­tu­al­nych i arty­stycz­nych odpo­wia­da­ją­cych na wyzwa­nia świa­ta w dobie kry­zy­su i głę­bo­kich prze­mian doko­nu­ją­cych się w obsza­rze tra­dy­cyj­nych sys­te­mów war­to­ści i norm postępowania.