STATUT
Fundacji Instytut Teatralny im. Mieczysława Hertza
Tekst jednolity na dzień 18 sierpnia 2016 r.

Dział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Instytut Teatralny im. Mieczysława Hertza” (zwana dalej „Fundacją”) ustanowiona przez Jacka Orłowskiego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 30 marca 2016 r. w Kancelarii Notarialnej przy ul. Królewskiej 7, przed Notariuszem Anną Obler ( Repertorium A Numer 2615/2016 ) działa w oparciu o Ustawę z dnia z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 11 stycznia 2016 r. poz. 40).

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Łódź.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza granicami kraju z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§ 3

1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
2. Fundacja może tworzyć filie i oddziały, a także przystępować do spółek i fundacji.
3. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, któremu Fundacja składa coroczne sprawozdanie ze swej działalności.

§ 4

1. Fundacja używa pieczęci oraz logo według wzoru zatwierdzonego przez Fundatora.
2. Fundacja działać będzie pod nazwą „Fundacja Instytut Teatralny im. Mieczysława Hertza”. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.
3. Fundacja może używać nazwy skróconej „Instytut Teatralny im. Mieczysława Hertza”.

§ 5

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Dział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest:
1. działalność kulturalno-oświatowa oraz wydawnicza, w szczególności wspieranie i finansowanie przedstawień teatralnych, przedsięwzięć artystycznych oraz produkcji, dystrybucji i promocji utworów audiowizualnych, literackich, i innych powstałych w wyniku aktywności twórczej;
2. wspieranie i popularyzacja nowych zjawisk w kulturze i niekonwencjonalnych przedsięwzięć artystycznych;
3. wspieranie działań zmierzających do stworzenia, a potem utrzymania obiektów użyteczności kulturalnej i publicznej,
4. wspieranie działań promujących twórczość teatralną, audiowizualną, edukacyjną i poznawczą dla dzieci oraz młodzieży;
5. pomoc w rozwoju artystycznym i zawodowym twórców;
6. wspieranie debiutów młodych twórców;
7. wyrównywanie szans w dostępie do kultury i sztuk audiowizualnych oraz aktywizacja kulturalna grup społecznie marginalizowanych, w szczególności osób niepełnosprawnych, które mają służyć budowaniu kapitału ludzkiego w społeczeństwie obywatelskim;
8. prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji artystycznej,
9. wspieranie międzynarodowej wymiany artystycznej i integracji europejskiej w dziedzinie kultury;
10. organizowanie i finansowanie badań naukowych w dziedzinach objętych zakresem działania Fundacji.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie i finansowanie przedsięwzięć kulturalno-oświatowych oraz wydawniczych, w szczególności w zakresie produkcji, dystrybucji i promocji utworów audiowizualnych, muzycznych, literackich, filmów, audiobooków, słuchowisk, czasopism, przedstawień teatralnych, artystycznych i innych powstałych w wyniku aktywności twórczej;
2. organizowanie i finansowanie festiwali teatralnych, filmowych, literackich i muzycznych, wystaw sztuki plastycznej i fotograficznej, pokazów filmów, przedstawień teatralnych, koncertów muzycznych oraz pokazów festiwalowych;
3. organizowanie i finansowanie spotkań artystów z odbiorcami ich twórczości;
4. organizowanie i finansowanie konferencji, wykładów, warsztatów, kursów, seminariów oraz paneli dyskusyjnych poświęconych teatrowi, filmowi, muzyce, literaturze, poezji, plastyce i fotografii;
5. organizowanie i finansowanie warsztatów, konwersatoriów i wykładów przeznaczonych dla artystów teatralnych i filmowych, muzyków, poetów oraz pisarzy, służących rozwojowi artystycznemu tych osób;
6. finansowanie udziału polskich artystów w warsztatach, konwersatoriach, festiwalach a także w innych formach szkoleń służących rozwojowi zawodowemu tych osób, odbywających się w kraju lub za granicą;
7. organizowanie i finansowanie warsztatów, konwersatoriów, seminariów i innych form debaty publicznej, służących popularyzacji i promocji twórczości artystycznej;
8. organizowanie konkursów na najlepsze dzieło filmowe, teatralne, muzyczne, literackie, plastyczne i fotograficzne, a także finansowanie nagród dla twórców wyróżnionych w tych konkursach;
9. przyznawanie i finansowanie stypendiów;
10. finansowanie zagranicznych wyjazdów polskim artystom, w celu prezentacji i popularyzacji polskiego filmu, teatru, muzyki, literatury, fotografii;
11. współpraca z instytucjami prowadzącymi działalność kulturalną w Polsce i za granicą;
12. stworzenie zaplecza materialnego i technicznego dla produkcji filmowej i działalności kulturalnej;
13. organizowanie, finansowanie i wspieranie działalności obiektów użyteczności kulturalnej i publicznej (w tym muzeów, skansenów, centrów kultury, interaktywnych centrów nauki i kultury);
14. finansowanie utrzymania i aktualizacji stron internetowych, poświęconych tematyce działalności statutowej Fundacji;
15. świadczenie usług reklamowych w zamian za wsparcie finansowe działalności statutowej Fundacji,
16. organizowanie i finansowanie działalności polegającej na gromadzeniu i przechowywaniu dokumentów, wyposażenia i archiwaliów, książek, płyt, taśm i prac artystycznych,
17. organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej, polegającej na wydawaniu książek, broszur, ulotek, plakatów, programów, katalogów, i innych materiałów związanych z działalnością statutową,
18. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych o następującym zakresie według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD : PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.
19. inne działania realizujące cele statutowe.

§ 8

1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
2. Fundacja może inicjować i wspierać programy oraz przedsięwzięcia podejmowane przez placówki prowadzące działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową oraz kulturalną.
3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
4. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
5. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich ustawowych i statutowych obowiązków.
6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

Dział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, w wysokości 5.000,00 zł. (pięć tysięcy złotych), przyznany przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki nabyte w toku jej działania. Jednocześnie Fundator wyodrębnia z funduszu założycielskiego Fundacji kwotę 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych) z przeznaczeniem tej kwoty na działalność gospodarczą Fundacji.

§ 10

1. Dochody Fundacji pochodzą z:

1) z dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej;
2) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz z praw majątkowych;
3) darowizn, zapisów i spadków od osób fizycznych i prawnych, krajowych i zagranicznych;
4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, akcji charytatywnych, dotacji i subwencji;
5) dochodów z posiadanych środków pieniężnych;
6) pozyskanych grantów;
7) dochodów z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności statutowej;
8) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji,
9) innych źródeł dopuszczonych prawem.

2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel.

§ 11

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących fundacje.

Dział IV
Organy Fundacji

§ 12

1.Organami Fundacji są:

1) Fundator;
2) Zarząd Fundacji;

2. Fundator może powołać Radę Programową oraz Komitet Obywatelski – organy opiniodawcze i doradcze.

Fundator

§ 13

1. Fundator jest najwyższym organem Fundacji .
2. Fundator podejmuje decyzje w formie uchwały.
3. Fundator jest organem opiniującym.
4. Do kompetencji Fundatora należy na zasadzie wyłączności :

1) powoływanie i odwoływanie Zarządu w całości lub poszczególnych jego członków oraz ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu;
2) wybór Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu;
3) zatwierdzanie programów działania Fundacji;
4) uchwalanie dla Zarządu wytycznych działania;
5) udzielanie szczególnych pełnomocnictw Zarządowi;
6) interpretacja statutu;
7) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Fundacji;
8) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji oraz udzielanie absolutorium Zarządowi;
9) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd;
10) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu;
11) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji;
12) podejmowanie decyzji dotyczącej zmiany statutu;
13) podejmowanie decyzji o powołaniu Rady Programowej, ustalanie składu osobowego Rady Programowej oraz regulaminu organizacyjnego;
14) podejmowanie decyzji o powołaniu Komitetu Obywatelskiego, ustalanie składu osobowego Komitetu Obywatelskiego oraz regulaminu organizacyjnego;
15) podejmowanie uchwał w sprawach, w których statut nie określa właściwości Organów Fundacji.

Zarząd

§ 14

1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem składa się z jednej do sześciu osób. Skład Zarządu powołuje i odwołuje uchwałą Fundator.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata od dnia powołania przez Fundatorów i liczona jest wspólnie dla całego składu Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie na to stanowisko.
3. Członkami Zarządu mogą również zostać Fundator.
4.Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.
5. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora może nastąpić w każdej chwili, a w szczególności w razie:

1) złożenia rezygnacji na piśmie;
2) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu;
3) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
4) niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż miesiąc;
5) rażącego naruszenia postanowień Statutu;
6) utraty zaufania przez członka Zarządu u Fundatora.

6. Fundator może w każdej chwili wybrać dodatkowego członka Zarządu, pamiętając jednak, aby nie przekroczyć liczby wskazanej w ust. 1. Kadencja nowo wybranego członka Zarządu trwa do momentu upływu kadencji pozostałych jego członków.
7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję społecznie bądź odpłatnie.

§ 15

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej statutowych celów oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub Wiceprezes, jeśli został wybrany.
3. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w zakresie rozporządzania majątkiem Fundacji lub zaciągania zobowiązań do kwoty 10.000,00 zł. (słownie : dziesięć tysięcy złotych) składać może każdy członek Zarządu lub osoba upoważniona na piśmie przez Prezesa Zarządu.
4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie rozporządzania majątkiem Fundacji lub zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 10.000,00 zł. (słownie : dziesięć tysięcy złotych) składa dwóch członków Zarządu ( w tym Prezes Zarządu). W przypadku zarządu jednoosobowego niezbędna jest ponadto zgoda Fundatorów.

§ 16

1.Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes, albo osoba wyznaczona przez Prezesa. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa z własnej inicjatywy, bądź na wniosek dwóch członków Zarządu.
2. Do kompetencji Zarządu należy:

1) opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działalności Fundacji oraz rocznych planów finansowych;
2) prowadzenie wszystkich spraw majątkowych Fundacji;
3) zatrudnianie pracowników i pozostałe sprawy pracownicze;
4) opracowywanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji nie później niż 20 dni przed upływem terminów złożenia obowiązkowych sprawozdań wynikających z przepisów prawa i przedkładanie ich Fundatorowi;
5) powoływanie ekspertów, zespołów roboczych i kontrolnych oraz zlecanie im przeprowadzenia ocen, badań i kontroli poszczególnych dziedzin działalności Fundacji, jeśli uzna, że istnieje taka potrzeba;
6) uchwalanie regulaminów;
7) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji;
8) wykonywanie innych prac zleconych przez Fundatora.

3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch członków (w tym Prezesa lub Wiceprezesa jeśli został powołany). W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Rada Programowa

§ 17

1. Fundator może powołać w Fundacji Radę Programową jako organ opiniodawczy i doradczy w zakresie wskazanych w § 6 statutu celów działania Fundacji.
2. Sposób działania Rady Programowej określa jej regulamin.

Komitet Obywatelski

§ 18

1. Fundator może powołać w Fundacji honorowe ciało opiniujące – Komitet Obywatelski.
2. Członkostwo w Komitecie Obywatelskim uzyskuje się poprzez przyjęcie zaproszenia do tego gremium. Zaproszenie do udziału w Komitecie Obywatelskim kieruje Prezes Zarządu. Przed skierowaniem zaproszenia kandydaturę musi zatwierdzić Fundator.
3. Członkiem Komitetu Obywatelskiego może zostać osoba zaproponowana przez członków Rady Programowej, Zarządu lub przez Fundatora.
4. Sposób działania Komitetu Obywatelskiego określa jego regulamin.

Dział V
Likwidacja

§ 19

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorem Fundacji jest Fundator, chyba że uchwała o likwidacji stanowi inaczej.
3. Majątek Fundacji po zakończeniu postępowania likwidacyjnego zostanie przeznaczony na cele wskazane w uchwale Likwidatora.

KONIEC