Zarząd Fundacji

Pre­zes Zarzą­du
Jacek Orłow­ski

Czło­nek Zarzą­du
Jakub Kopa­nia

Czło­nek Zarzą­du
Grze­gorz Nowak

Statut fundacji

Sprawozdanie